Zarządzenie Nr 126/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-07-2008 | 11:09
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 126/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 12 czerwca 2008 roku

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadania pn. "Modernizacja systemu grzewczego – technologia kotłowni gazowej i instalacja kolektorów słonecznych do c.w.u. w Przychodni Zdrowia w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 z z póż. zm) i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),  Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok 119.775 zł (słownie złotych: sto dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć)na zadanie pn. "Modernizacja systemu grzewczego – technologia kotłowni gazowej i instalacja kolektorów słonecznych w Przychodni Zdrowia w Starym Sączu”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.