Zarządzenie Nr 117/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-07-2008 | 11:07
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 117/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 29 maja 2008 roku

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadania pn. „ Świetlica Wiejska w Gaboniu- miejsce spotkań mieszkańców.

 

Na podstawie art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 z z póż. zm) i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),  Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1. Przeznacza się z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok środki  w wysokości 512.542,47 zł  na zadania pn. „ Świetlica Wiejska w Gaboniu – miejsce spotkań mieszkańców.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.