Zarządzenie Nr 115/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-07-2008 | 11:07
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 115/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 26 maja 2008 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.Zwiększa się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok o 9.389,20 zł zgodnie  z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 47.452.510,20 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok o 9.389,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 54.075.306,20 zł.

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 115/08

z dnia 26.05.2008 roku

 

Zwiększenie planu dochodów

Dz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

 

9.389,20

 

Dochody bieżące w tym:

 

9.389,20

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

9.389,20

 

Ogółem

 

9.389,20

 

  1. Decyzja Nr FB.II. 3054-1-16-08 z dnia 15.05.2008 zwiększenie dotacji o 9.389,20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu kosztów akcyzy.


 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 115/08

z dnia 26.05.2008 roku

 

Zwiększenie planu wydatków

Dz.

Rozdz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

9.389,20

 

01095

Pozostała działalność

 

9.389,20

 

 

Wydatki bieżące

 

9.389,20

Ogółem

 

9.389,20


 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 115/08

z dnia 26.05.2008 roku

 

Zmiany planu wydatków

Dz.

Rozdz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

710

 

Działalność usługowa

 

21.000

 

71035

Cmentarze

 

21.000

 

 

Wydatki majątkowe

 

21.000

758

 

Różne rozliczenia

23.800

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

23.800

 

 

 

Wydatki bieżące

23.800

 

851

 

Ochrona zdrowia

10.000

10.000

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10.000

10.000

 

 

Wydatki bieżące

10.000

10.000

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

10.000

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

2.800

 

85401

Świetlice szkolne

 

2.800

 

 

Wydatki bieżące

 

2.800

 

 

 tym wynagrodzenia i pochodne

 

2.000

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000

10.000

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10.000

10.000

 

 

Wydatki bieżące

10.000

10.000

 

 

Wydatki majątkowe

 

10.000

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

513.000

513.000

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

513.000

 

 

Wydatki majątkowe

 

513.000

 

92195

Pozostała działalność

513.000

 

 

 

Wydatki majątkowe

513.000

 

Ogółem

556.800

556.800


 

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 115/08

z dnia  26.05.2008 roku

 

Zmiany w  układzie wykonawczym - dochody

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Urząd Gminy

 

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

9.389.20

 

01095

 

Pozostała działalność

 

9.389,20

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

9.389,20

Ogółem

 

9.389,20

 

Zmiany w  układzie wykonawczym – wydatki

 

Urząd Gminy

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

9.389,20

 

01095

 

Pozostała działalność

 

9.389,20

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

9.389,20

710

 

 

Działalność usługowa

 

21.000

 

71035

 

Cmentarze

 

21.000

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

21.000

758

 

 

Różne rozliczenia

23.800

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

23.800

 

 

 

4810

Rezerwy

23.800

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

13.000

13.000

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

13.000

13.000

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

10.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13.000

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

1.000

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

2.000

852

 

 

Pomoc społeczna

300

300

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

300

300

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

300

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000

20.000

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10.000

10.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

10.000

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10.000

10.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10.000

 

 

4260

Zakup energii

10.000

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

213.000

213.000

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

213.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

213.000

 

92195

 

Pozostała działalność

213.000

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

213.000

 

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

500

500

 

92695

 

Pozostała działalność

500

500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

 

 

 

4260

Zakup energii

 

500

Ogółem

270.600

277.189,20

 

Szkoła Podstawowa w Barcicach

Zmniejszenie

Zwiększenie

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

800

 

85401

 

Świetlice szkolne

 

800

 

 

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

 

800

Ogółem

 

800

 

Szkoła Podstawowa w Moszczenicy

Zmniejszenie

Zwiększenie

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

2.000

 

85401

 

Świetlice szkolne

 

2.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2.000

Ogółem

 

2.000