Zarządzenie Nr 100/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-07-2008 | 11:05
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 100/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 29 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadania pn. „ Przebudowa oświetlenia nowo wybudowanego skrzyżowania (ronda) dogi wojewódzkiej  nr 969 z drogą krajową nr 87 w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 z z póż. zm) i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),  Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1. Przeznacza się z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok dotację na wydatki bieżące w wysokości 241.335,87 zł  na zadania pn. „ Przebudowa oświetlenia nowo wybudowanego skrzyżowania (ronda) dogi wojewódzkiej  nr 969 z drogą krajową nr 87 w Starym Sączu.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 230/07

z dnia 02.11.2007

 

Wykaz zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych obejmujący całkowity koszt odbudowy, udział własny i wnioskowaną dotację

 

Lp.

Nazwa zadania

Koszt całkowity

Udział gminy

Dotacja MSWiA

1.

Odbudowa odcinka drogi gminnej „Pod Koreczków –Maliniki” w Barcicach Górnych

128.145,87

28.145,87

100.000,00

2.

Odbudowa odcinka drogi gminnej „Do Kuliga” w Gaboniu

101.898,06

31.898,06

70.000,00

3.

Odbudowa drogi gminnej „ul Bazielicha” w Starym Sączu

36.917,20

26.917,20

10.000,00

4.

Remont odcinka drogi gminnej ”Na Skrajnię’’ w Barcicach Górnych

108.027,22

28.027,22

80.000,00

5.

Odbudowa odcinka drogi gminnej ”Wola –Łąki”’ w Woli Kroguleckiej

15.598,87

5.597,87

10.000,00

Ogółem

390.586,22

120.586,22

270.000,00