Zarządzenie Nr 93/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-07-2008 | 11:06
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 93/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 22 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.        Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym  budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.        Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XXII/278/08 z dnia 21.04.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 93/08

z dnia 22.04.2008 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz (wydatki)

Dz.

Rozdział

§

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Urząd Gminy

 

 

600

 

 

Transport i łączność

 

560.000

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

560.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

560.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

55.000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

55.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

55.000

851

 

 

Ochrona zdrowia

 

83.996

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

83.996

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

83.996

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

560.000

650.000

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

250.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

250.000

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

400.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

400.000

 

90078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

560.000

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

560.000

 

Ogółem

560.000

1.348.996