Sprawy geodezyjne

Sprawy geodezyjne

 
data publikacji:  22-01-2008 | 09:53
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2016 | 10:56

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

pok. nr 37 (I piętro urzędu)

tel. 18 / 446 02 70 wew. 114


  1. Numeracja porządkowa nieruchomości: 

wymagane dokumenty: 

wniosek właściciela nieruchomości oraz mapa inwentaryzacyjna powykonawcza lub kopia mapy ewidencyjnej z naniesionym budynkiem, kopia wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopia decyzji o warunkach zabudowy lub kopia  decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Nie podlega opłacie

 

  1. Podział nieruchomości:

wymagane dokumenty: 

wniosek właściciela nieruchomości, który powinien zawierać dane wnioskodawcy, dane ewidencyjne działki (numer działki, powierzchnie, położenie, numer księgi wieczystej), cel podziału, określenie dostępu wydzielanych działek do drogi publicznej oraz załączniki: 

  • oryginalny odpis z księgi wieczystej lub kserokopia wraz z oświadczeniem o zgodności treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym z klauzulą o odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie
  • wypis z rejestru gruntów
  • kopia mapy ewidencyjnej
  • 2 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału
  • wykaz zmian w przypadku rozbieżności treści księgi wieczystej z rejestrem gruntów
  • protokół z czynności przyjęcia przebiegu granic
  • kopia mapy ewidencyjnej z projektem podziału nieruchomości (ilość egzemplarzy taka sama jak ilość stron plus dwa dodatkowe egzemplarze)

Nie podlega opłacie

 

3. Rozgraniczenia nieruchomości:

wymagane dokumenty:

wniosek właściciela nieruchomości, który powinien zawierać dane wnioskodawcy, dane ewidencyjne działek (numer działki, położenie, numer księgi wieczystej)  określający zakres rozgraniczenia (opisowo lub graficznie).

        Ceny czynności geodezyjnych podejmowanych przez geodetę w toku postępowania rozgraniczeniowego (zgodnie z umową o zamówienie publiczne nr GGN.272.5.2013 z dnia 24.12.2013 r.)

a)   ustalenie przebiegu granicy obejmujące nie więcej niż dwa punkty graniczne –
ryczałt 1800 zł netto.

b)   za każdy następny punkt 150 zł netto

       W/w ceny stanowią podstawę do ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego, związanego z udziałem geodety w sprawie.

       Ostateczny koszt postepowania rozgraniczeniowego, zgodnie z art. 264 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267), ustalany jest równocześnie z wydaniem decyzji, w drodze postanowienia określającego wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.

       Przed zakończeniem postępowania organ nie ustala ostatecznego kosztu rozgraniczenia.

       Opłata skarbowa za wydanie decyzji 10 zł

 

♦ Oświadczenie o zgodności treści Księgi Wieczystej ze stanem faktycznym (formularz pdf ► formularz doc ►)

♦ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (formularz pdf ► formularz doc ►)