Zarządzenie Nr 120/08

rok 2008

 
data publikacji:  13-06-2008 | 10:29
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE   NR 120/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 4 czerwca 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

                Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ) 

 

zarządzam co następuje:

 

§1

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

Dobudowa wiatrołapu z szybem windowym wraz z instalacją elektryczną wewnętrzną oraz przebudowa schodów zewnętrznych w Przychodni Zdrowia w Starym Sączu

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

                1. Bonifacy  WOLAK                         - Przewodniczący

                2. Magdalena ORŁOWSKA             - Członek

                3. Elżbieta  PUCH                                - Sekretarz

 

§2

               

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 26 czerwca 2007 r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.