Zarządzenie Nr 109/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-01-2009 | 09:00
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE   NR  109/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 15 maja 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

                Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ) 

 

zarządzam co następuje:

 

§1

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

modernizacja systemu   grzewczego – technologia kotłowni gazowej i instalacja kolektorów słonecznych do c.w.u. w Przychodni Zdrowia w Starym Sączu

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

                1. Bonifacy  WOLAK                         - Przewodniczący

                2. Magdalena ORŁOWSKA             - Członek

                3. Elżbieta  PUCH                                - Sekretarz

 

§2

               

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 10 czerwca 2008r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.