Zarządzenie Nr 107/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-05-2008 | 09:36
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                ZARZĄDZENIE NR 107/2008                       

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 08 maja 2008 r.

 

w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Stary Sącz oraz kontroli i obiegu  dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.), w związku z art. 32 ust. 2 ustawy  o      ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( tekst jednolity z 2002 r.Dz. U.  nr 147, poz. 1229 z późn. zm) i art. 10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.   Wprowadzam   podstawowe  normy  zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych  i sprzętu silnikowego, stanowiącego wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy oraz ustalam zasady kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

2.   Przyjmuję jako podstawę normy zużycia paliw płynnych dla samochodów i pozostałego sprzętu silnikowego wyszczególnione w: Zarządzeniu nr l Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej
Straży Pożarnej,

- udokumentowane analizy zużycia w innych jednostkach,

- oraz normy ustalone przez komisję powołaną Zarządzeniem Nr 89/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 14.04. 2008r  do ustalania  norm zużycia paliwa  przez  samochody  służbowe Urzędu Miasta i Gminy oraz samochody specjalistyczne pożarnicze  i silnikowy sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

§ 2

 

Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowym jednostek ochotniczych straży pożarnych, zwanych dalej „jednostkami OSP" powinna następować w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z przekazanych nakładów oraz umożliwiający terminową realizację zadań.

Podstawą dokonywania wydatków z budżetu Gminy w przypadkach nieprzewidzianych awarii sprzętu pożarniczego oraz związanych z tym usług jest sporządzony i podpisany przez Prezesa OSP protokół konieczności złożony do Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, zaopiniowany pod względem merytorycznym  przez  Komendanta  Zarządu Oddziału  Miejsko - Gminnego ZOSP RP  w  Starym  Sączu, z wstępną ceną skalkulowaną i zaakceptowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz (wzór druku Protokółu Konieczności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia)

 

§ 3

 

Faktury i rachunki z zakupu materiałów i usług składane do zapłaty w Urzędzie Miasta i Gminy winny być regulowane bezgotówkowo w formie przelewu.

 

§4

 

W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu napędzanego  silnikami spalinowymi biorących udział w akcjach ratowniczych i zwalczaniu klęsk żywiołowych wprowadza się:

1)     podstawowe  normy  zużycia  paliw  płynnych wymienione  w  załączniku  nr   2   do niniejszego zarządzenia,

2)   określa się rodzaj i liczbę sprzętu silnikowego w poszczególnych jednostkach OSP, na który  przysługuje  paliwo  płynne  wymieniony  w  załączniku  nr  3   do  niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

 

Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.

 

§ 6

 

Liczniki kilometrów we wszystkich samochodach pożarniczych muszą być zaplombowane przez upoważnionego pracownika  Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz- inspektora do spraw ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującej przepał, pojazd należy wycofać z eksploatacji, naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.

 

§ 7

 

Podstawą do rozliczania zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu z napędem silnikowym obowiązującą w jednostkach OSP są karty drogowe i karty pracy prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu.

Karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego  i karty pracy sprzętu silnikowego należy numerować. Ewidencję wydania i przyjecia kart powierza się inspektorowi do spraw ochrony przeciwpożarowej.

Karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego  i karty pracy sprzętu silnikowego należy prowadzić starannie. Wszystkie wpisy muszą być czytelne. Ewentualne pomyłki przekreślamy pojedynczą linią z parafką wpisującego, a prawidłowy zapis wpisujemy obok. W  karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego  i karcie pracy sprzętu silnikowego należy wpisać wszystkie wyjazdy i rozruchy kontrolne. Muszą być wpisane następujące dane: data wyjazdu lub rozruchu

-         trasa przejazdu skąd-dokąd lub miejsce rozruchu

-         podpis dowódcy pojazdu w przypadku rozruchu podpis odpowiedzialnej za pojazd lub sprzęt silnikowy

-         cel jazdy -wpisujemy czytelnie i musi być zrozumiały

-         podpis dowódcy, dysponenta,oficera dyżurnego- podpisuje i wyraża zgodność z faktem prezes lub naczelnik danej jednostki OSP.

-         Godzina z minutami czasu wyjazdu

-         stan licznika przy wyjeździe

-         stan licznika po dojeżdzie na miejsce akcji

-         ilość kilometrów w jedną stronę

-         godzinę dojazdu na miejsce akcji godzinę powrotu z akcji.

-         W przypadku dowożenia wody wypełniamy rubrykę między wyjazdem a powrotem akcji, w której musi widnieć wpis „ dowożenie wody”. Wypełniamy tak samo jak powyżej, tylko nie uwzględniamy czasu, może być to spowodowane kilkakrotnymi przejazdami.Wpisujemy tylko ilość przejechanych kilometrów.

Za prawidłowe prowadzenie kart drogowych pożarniczego pojazdu samochodowego  i kart pracy sprzętu silnikowego odpowiada konserwator sprzętu pożarniczego i naczelnik danej jednostki OSP.

1)Rozliczanie zużycia materiałów pędnych dla  jednostek OSP raz na kwartał.  Dokumenty tj. Karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego, karty pracy sprzętu silnikowego oraz zestawienie zbiorcze należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz  najpóźniej do 5-go dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego.

2)  Karty drogowe oraz karty pracy  sprzętu biorącego udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych, szkoleniach potwierdza każdorazowo dowódca akcji gaśniczej, lub dysponent-dowódca pojazdu lub sprzętu. Wyjazdy poza rejon działania straży pożarnych w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze i szkolenia potwierdza w karcie drogowej Burmistrz lub upoważniony pracownik Urzedu Miasta i Gminy Stary Sącz -inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej.

3)  Ustalam możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia materiałów pędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i innych interwencji pracy silnika samochodu na postoju w następujących uzasadnionych warunkach:

a)oświetlenia terenu akcji ratowniczo gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w porze nocnej ( nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne urządzenie oświetleniowe),

b)ogrzewania kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w okresach niskich temperatur (nie dotyczy pojazdów posiadających na stałe zainstalowane niezależne urządzenia grzewcze),

c)podtrzymania właściwej ciepłoty silnika w czasie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych w okresach ujemnych temperatur.

d)używania sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu  i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników dróg i terenów.

Rozruch należy wykonać dla pojazdów pożarniczych będacych w gotowości bojowej co trzeci dzień. Rozliczane będą tylko te rozruchy, które są wpisane w karcie drogowej lub w karcie pracy sprzętu silnikowego.Dla sprzętu silnikowego  przyjmuje się zryczałtowaną formę rozliczenia kwartalnego paliwa tj:

- motopompy -   2 litry  na kwartał przy 12 rozruchach

- pozostały sprzęt silnikowy- 1 litr paliwa na kwartał przy 12 rozruchach

Dla uproszczenia w rozliczeniu ilość zużytych materiałów należy zaokrąglać do  jednego  litra tzn np. do 0,49= 0 litra ,  0,5= 1 litr.

§ 8

 

Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego:

1.) po każdym powrocie z trasy  należy uzupełnić  stan  paliwa  w  zbiorniku w przypadku jego zużycia w ilości co najmniej 10 litrów, fakt ten musi być każdorazowo wpisany do karty pojazdu.

2.) zasadę utrzymania pełnych zbiorników należy stosować również do pozostałego sprzętu silnikowego.

3.) dopuszcza się posiadanie na stanie jednostek OSP niewielkiego zapasu paliw płynnych.

 

§ 9

 

Za prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz prawidłowe rozliczanie zużycia materiałów jednostek OSP oraz prowadzenie określonych kontroli stanu ilościowo-jakościowego zakupionych materiałów i usług czyni się odpowiedzialnego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz-

§ 10

 

Wyjazd pojazdem samochodowym poza rejon działania straży pożarnych w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze, i szkolenia wymaga uzyskania zgody Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz lub upoważnionego przez Burmistrza pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz – inspektora do spraw ochrony przeciwpożarowej. 

 

§ 11

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2008 r.

zalacznik_nr_1.pdf (23.49 Kb)
zalacznik_nr_2.pdf (27.15 Kb)
zalacznik_nr_3.pdf (27.09 Kb)