Zarządzenie Nr 104/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-05-2008 | 08:31
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie nr 104/ 08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz   

z dnia 8 maja 2008r.

 

w   sprawie powołania  Komisji   Przetargowej.

 

                Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 664.) 

 

zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

 

W  związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego,  w celu wyłonienia wykonawcy,  niżej wymienionej dokumentacji technicznej:

 

opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wykonawczego rozbudowy istniejącego budynku Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki „Sokół” w Starym Sączu  -  ul. Stefana Batorego 23 , działka nr 1181 ,  oraz parkingu zlokalizowanego na działce nr 1162/3

 

powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:         

 

1.        Bonifacy Wolak               - Przewodniczący Komisji,

2.        Elżbieta Puch                    - Członek 

3.        Magdalena Orłowska      - Sekretarz

4.        Bolesław Basiński           - Specjalista ds. zamówień publicznych

 

§ 2.

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej UMiG Stary Sącz.           

 

§ 3.

 

Zobowiązuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 16 maja 2008 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu,  przetargu nieograniczonego na opracowanie ww. dokumentacji technicznej. 

 

§ 4.

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia, które wchodzi w życie z dniem podjęcia, zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.