Zarządzenie Nr 89/08

rok 2008

 
data publikacji:  07-05-2008 | 14:34
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 89/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 14.04. 2008r

 

w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy  komisji do ustalania norm zużycia paliwa przez  samochody  służbowe Urzędu Miasta i Gminy oraz samochody specjalistyczne pożarnicze  i silnikowy sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

                Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.), w związku z art. 32 ust. 2 ustawy  o ochronie przeciwpożarowej z  dnia 24 sierpnia 1991 r.  (Dz. U. z 2002 r. nr 147, póz.   1229 tekst jednolity) i art. 10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję  w Urzedzie Miasta i  Gminy Stary Sącz komisję do ustalania norm zużycia paliwa przez  samochody  służbowe Urzędu Miasta i Gminy oraz samochody specjalistyczne pożarnicze  i silnikowy sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych w składzie:

1         Helena Piętka – Przewodnicząca komisji

2         Ryszard Niejadlik – członek komisji

3         Kazimierz Nakielski – członek komisji

4         Mateusz Kożuch – członek komisji

 

§ 2

 

         1.   Normowanie należy  przeprowadzić wg sposobu  określonego w załączniku nr 1.

  2.   Z przeprowadzonego normowania należy   sporządzić protokół pomiaru zużycia paliwa dla pojazdu samochodowego i sprzętu silnikowego wg załacznika nr 2

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 89/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

 

Sposób pomiaru zużycia paliw płynnych przez pojazdy silnikowe i sprzęt silnikowy.

 

1.        Badany pojazd (sprzęt) musi być sprawny technicznie.

2.        Pomiar eksploatacyjnego zużycia paliwa przeprowadza się przy zapewnieniu dokładności pomiaru w granicach ±2% i przy użyciu paliwa zalecanego przez producenta.

3.        Pomiar eksploatacyjnego zużycia paliwa dla pojazdów samochodowych przeprowadza się w następujących warunkach:

1)       w okresie letnim (od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października) z wyłączeniem ekstremalnych  warunków atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, skrajnie wysoka temperatura, silna mgła) w godzinach od 6 do 20;

2)       przy wykorzystaniu ładowności pojazdu w 70%, a dla samochodów samowyładowczych w 50% oraz pojazdów używanych do celów specjalnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908) z pełnym uzbrojeniem w sprzęt i środki gaśnicze;

3)       droga po której przeprowadza się pomiar powinna:

a)       przebiegać przez tereny pozamiejskie,

b)       przebiegać w terenie nizinnym po drogach twardych i składać się z odcinków dróg różnej kategorii,

c)       stanowić zamkniętą pętlę o długości nie mniejszej niż 100 km;

1)       prędkość jazdy powinna być zbliżona do granic ustalonych w art. 20 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, z tym że powinna być ona zawsze dostosowana do warunków w jakich odbywa się jazda.

4         Parametry pracy  dla sprzętu silnikowego w trakcie pomiaru powinny uwzględniać: wydajność, obciążenie energetyczne właściwe dla rodzaju i charakteru pracy.

1) czas pracy normowanego urządzenia - minimum 10 minut


 

Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr  89/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz                           

 

PROTOKÓŁ Nr .......... z dnia .............................

 

z pomiaru zużycia paliwa dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego

 

1.        Cel przeprowadzenia badania: .................................................................................................

2.        Rodzj,marka i typ pojazdu (urządzenia):..................................................................................

3.        Numer rejestracyjny samochodu (nr urządzenia)......................................................................

4.        Masa własna*: .......................................................................................................................

5.        Dopuszczalna masa całkowita*: ..............................................................................................

6.        Typ silnika - ..............................................................................................................................

7.        Pojemność/moc silnika  ................................    cm3   /  ..............KW

8.        Rodzaj napędu*..........................................................................................................................

9.        Wymiar opon na kołach napędowych*.....................................................................................

10.     Techniczna sprawność pojazdu (urządzenia ): .........................................................................

11.     Data przeprowadzenia badań technicznych*: ..........................................................................

12.     Charakterystyka trasy, na której przeprowadzono badania(rodzaj nawierzchni i jej stan techniczny, wzniesienia, zawilgocenie, długość trasy)*: .........................................................

13.     ...................................................................................................................................................

14.     Warunki atmosferyczne w czasie prowadzenia pomiaru( temperatura powietrza, siła wiatru itp)* .........................................................................................................................................

15.     Wykorzystanie ładowności*: ..................................................................................................

16.     Sposób przeprowadzenia pomiaru (metoda) ...........................................................................

17.     Przebieg całkowity pojazdu podczas pomiaru* ......................................................................

18.     Całkowite zużycie paliwa (litrów)* ........................................................................................

19.    Zużycie paliwa w litrach na 100km ( 17:16x100)* ................................. litrów

20.     Prędkość techniczna podczas pomiaru ........................km/h       

21.     Parametry pracy urządzenia w trakcie pomiaru(wydajność, obciążenie energetyczne) właściwe dla rodzaju i charakteru pracy urządzenia*:  ...........................................................

22.    Czas przeprowadzenia badań*: ........................ minut

23.    Całkowite zużycie paliwa*: ............................. litra

24.    Zużycie w litrach wynosi: ................................l/1mtg

25.     Imię i nazwisko osoby prowadzącej pojazd (obsługującej urządzenie) w czasie pomiaru:

            ...................................................................................................................................

 

Ustalenie normy zużycia paliwa na jeden rozruch:

1.       Czas przeprowadzenia badań ............................ minut

2.       Całkowite zużycie paliwa: ................................ litra

3.       Zużycie w litrach wynosi: ................................. litrów na 1 rozruch

 

1.        Podpisy  komisji:

 

                      1. ........................................................

 

                       2. ........................................................

 

3. .............................................................