Zarządzenie Nr 48/08

rok 2008

 
data publikacji:  07-05-2008 | 14:33
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 48/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie ustalenia zasad organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków złożonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5 poz. 46)

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W sprawie skarg i wniosków interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu przyjmują: Burmistrz, Sekretarz, Skarbnik oraz Kierownicy Referatów.

 

§ 2

 

Sekretarz Miasta i Gminy jest odpowiedzialny za przyjmowanie i koordynację rozpatrywania skarg i wniosków złożonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§ 3

 

1)       Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach  od godz. 8.30 do godz. 10.00 oraz od godz. 15.00 do godz.16.30.

2)       Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy Referatów przyjmują interesantów w sprawach skarg
i wnio
sków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 

§ 4

 

1) Przyjmowanie skarg i wniosków wnoszonych pisemnie odbywa się w sekretariacie działającym w ramach Referatu Organizacji.

2) W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę)
i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

 

§ 5

 

Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu oraz wnoszone ustnie do protokołu podlegają zarejestrowaniu w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków, zwanym dalej „Rejestrem Skarg” prowadzonym przez Referat Organizacji z zastrzeżeniem  § 6.

 

§ 6

 

Skargi na Burmistrza i Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych przekazywane są Przewodniczącemu Rady Miejskiej celem zarejestrowania i rozpatrzenia według zasad ustalonych przez Radę Miejską.

 

§ 7

 

1)  Skargi i wnioski rozpatrywane są przez właściwe merytorycznie referaty lub stanowiska   pracy z zastrzeżeniem § 8

2)  W przypadku, gdy sprawa mieści się w zakresie działania kilka referatów, Sekretarz ustala referat wiodący odpowiedzialny za rozpatrzenie sprawy i terminowe przygotowanie projektu odpowiedzi. Referaty współpracujące odpowiadają za stronę merytoryczną w części objętej ich zakresem działania.

3)   Skargi na Sekretarza rozpatrywane są przez Burmistrza.

 

  § 8

 

1)   Skarga dotycząca określonego pracownika nie może być przekazana do rozpatrzenia temu   pracownikowi ani pracownikowi, wobec którego pozostaje on w stosunku nadrzędności służbowej.

2) Skarga na pracownika może być przekazana do ostatecznego załatwienia jego bezpośredniemu przełożonemu z obowiązkiem zawiadomienia Burmistrza o sposobie załatwienia.

3) Pracownik Urzędu, którego dotyczy skarga niezależnie od wyjaśnień ustnych składa rozpatrującemu skargę, a więc odpowiednio Burmistrzowi, Sekretarzowi lub Kierownikowi Referatu w ciągu 7 dni od daty otrzymania skargi, wyjaśnienia na piśmie, które są analizowane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

4) Pracownik wyznaczony do rozpatrzenia skargi, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, przygotowuje projekt odpowiedzi na skargę, który przedkłada do akceptacji Sekretarza.

 

§ 9

 

1)  Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.

2)  Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień lub uzupełnień, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

3) Skargę lub wniosek skierowany niezgodnie z właściwością rzeczową przekazuje się niezwłocznie,  nie później niż w terminie 7 dni właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazuje się mu właściwy organ.

4)  Przy rozpatrywaniu skarg lub wniosków stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie.

 

§ 10

 

1)       Przekazywanie skarg i wniosków między Referatem Organizacji a właściwymi merytorycznie referatami oraz obieg dokumentów związanych z ich załatwieniem winien odbywać się w sposób gwarantujący sprawne i terminowe ich załatwienie.

2)       Najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu załatwienia sprawy pracownik wyznaczony do rozpatrzenia skargi składa w Referacie Organizacji odpowiedni projekt odpowiedzi na skargę lub wniosek wraz z kompletem oryginalnej dokumentacji.

3)       Odpowiedzi na skargi podpisuje Burmistrz.

 

§ 11

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Stary Sącz i Kierownikom Referatów.

 

§ 12

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.