Zarządzenie Nr 49/08

rok 2008

 
data publikacji:  07-05-2008 | 14:32
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE Nr 49 /08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 28.02.2008 r. 2008 roku

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) oraz art. 1519 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998 r. Dz.U. Nr 21 poz.94 z póź.zm.)

 

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE :

 

§ 1.

 

Ustalam dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu dzień 02 maja 2008 r. lub 23 maja 2008 r. dniem wolnym od pracy w związku z przypadającym w sobotę dn.3.05 2008 r. Świętem Konstytucji 3-go Maja.

 

§ 2.

 

Zobowiązuję Kierowników poszczególnych Referatów oraz osoby pełniące nadzór do zapewnienia w tych dniach prawidłowego funkcjonowania podległych referatów, oraz stanowisk pomocniczych i obsługi

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się pracownikom Referatu Organizacji Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 49/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 28.02.2008 roku

 

Wykaz

pracowników Urzędu, dla których dzień 02 maja 2008 roku jest dniem wolnym od pracy.

 

I. mgr Marian Cycoń – Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

       II.            Referat Budżetowo – Finansowy

                                1.            Szewczyk Joanna

                                2.            Porębska Barbara

                                3.            Klimczak Bogumiła

 

     III.            Referat Podatków

                                1.            Górka Maria

                                2.            Obrzud Agata

 

     IV.            Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

                                1.            Pietka Helena

                                2.            Niejadlik Ryszard

                                3.            Plata Małgorzata

 

       V.            Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków

1.        Krcha Lucyna

2.        Gajewska Marta

 

     VI.            Referat Organizacji

                                1.            Kopeć Grażyna

                                2.            Orłowska Joanna

                                3.            Cygan Agnieszka

 

   VII.            Referat Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa

                                1.            Leśniak Grażyna

                                2.            Pasiut Tadeusz

 

 VIII.            Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji

                                1.            Dominik Maria

                                2.            Dybiec Paweł

                                3.            Migacz Elżbieta

 

    IX.            Referat Przygotowania Inwestycji

                                1.            Wolak Bonifacy

 

      X.            Sekcja Obsługi

                                1.            Pietrzyk Józef

                                2.            Ciapała Józefa

                                3.            Warzecha Stanisław

                                4.            Fabiś Jan

                                5.            Ogorzały Andrzej

 

    XI.            Pozostali pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta i Gminy

1.        Kożuch Mateusz

 

 

Wykaz

pracowników Urzędu, dla których dzień 23 maja 2008 roku jest dniem wolnym od pracy

 

         I.            Sekretarz Miasta i Gminy Stary Sącz dr inż. Małgorzata Skrzypiec

       II.            Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy – mgr Władysław Tokarczyk

     III.            Skarbnik Miasta i Gminy – Maria Długosz

     IV.            Referat Budżetowo-Finansowy

1. Kowalczyk Magdalena

2. Sadowska Maria

3. Zaucha Lucyna

V.            Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

1.        Rybarski Andrzej

 

VI.           Referat Podatków

1. Olszowska Maria

2. Migacz Bogumiła

 

   VII.            Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

1. Broniszewska Janina

 

VIII.        Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków

1. Wąsik Jolanta

 

    IX.            Referat Organizacji

1.        Maśko Aneta

2.        Faron Stanisława

3.        Wastag Alfreda

4.        Klag Maria

 

X. Referat Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa

1. Migacz Jan

2. Pierzga-Belska Anna

  

XI.          Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji

1. Pach Maria

2. Nakielski Kazimierz

 

XII.         Referat Przygotowania Inwestycji

1. Orłowska Magdalena

2. Żmuda Marek

 

XIII.        Sekcja Obsługi

1.    Stec Maria

2.        Myrda Irena

3.        Wandas Józef

4.        Postrożny Marian

5.        Kukułka Waldemar

6.        Drożdż Zenon

7.        Gwiżdż Marian

8.        Kurowski Krzysztof

9.        Warzecha Rafał

10.     Stępka Jan

 

XIV. Pozostali pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta i Gminy

1. Czerpak Barbara