Zarządzenie Nr 82/08

rok 2008

 
data publikacji:  11-04-2008 | 11:59
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 82/ 08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz   

z   dnia   10  kwietnia    2008  r.   

 

w   sprawie powołania  Komisji   Przetargowej.

 

                Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 664.) 

 

zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

 

W  związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego,  w celu wyłonienia wykonawcy,  niżej wymienionej dokumentacji technicznej:

 

"opracowanie projektu dla wodociągu magistralnego Barcice „za Popradem” wraz z siecią rozdzielczą dla zabudowy zlokalizowanej w promieniu 150 m od obszaru planowanego cmentarza przewidzianego do realizacji na działce nr 533 w obrębie Barcice Górne, w gminie Stary Sącz”

 

powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:         

 

1.        Bonifacy Wolak - Przewodniczący Komisji,

2.        Magdalena Orłowska - Członek

3.        Elżbieta Puch - Członek 

 

§ 2.

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej UMiG Stary Sącz.           

 

§ 3.

 

Zobowiązuje   Komisję   Przetargową do przeprowadzenia   w dniu  22 kwietnia    2008 roku  w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu,  przetargu nieograniczonego na opracowanie ww. dokumentacji technicznej. 

 

§ 4.

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia, które wchodzi w życie z dniem podjęcia, zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.