Zarządzenie Nr 51/08

rok 2008

 
data publikacji:  04-04-2008 | 09:06
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie nr 51/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z  dnia   28 lutego  2008  r.

 

w   sprawie powołania  Komisji   Przetargowej.

 

                Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 664.) 

 

zarządzam,  co następuje:

 

§ 1

 

W  związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy:

robót  budowlanych, związanych z  usunięciem  szkód spowodowanych przez osuwisko we wsi Myśleć w gminie Stary Sącz, KDO 1, ID 12/10/163/2, 

 

powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:         

1. Bonifacy Wolak - Przewodniczący Komisji,

2. Magdalena Orłowska - Członkini Komisji  

3. Marek Żmuda - Sekretarz Komisji  

oraz     4. Bolesław Basiński - Ekspert - specjalista

 

§ 2.

               

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej UMiG Stary Sącz.           

 

§ 3.

 

Zobowiązuje   Komisję   Przetargową do przeprowadzenia   w dniu  25 marca    2008 roku  w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu,  przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. rbm. 

 

§ 4.

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.