Zarządzenie Nr 71/08

rok 2008

 
data publikacji:  04-04-2008 | 09:06
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie nr 71/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 19 marca   2008  r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

                Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 664.) 

 

zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych związanych ze  stabilizacją i usunięciem  szkód spowodowanych przez osuwiska  w  Myślcu i  Myślcu - Zagórze:

 

powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:         

1. Bonifacy Wolak - Przewodniczący Komisji,

2. Marek Żmuda - Sekretarz Komisji

3. Magdalena Orłowska - Członkini Komisji

 

§ 2.

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej UMiG Stary Sącz.           

 

§ 3.

 

Zobowiązuje   Komisję   Przetargową do przeprowadzenia   w dniu  1  kwietnia   2008 roku  w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu,  przetargu nieograniczonego na opracowanie ww. dokumentacji technicznej. 

 

§ 4.

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia, które wchodzi w życie z dniem podjęcia,  zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.