Zarządzenie Nr 53/08

rok 2008

 
data publikacji:  04-04-2008 | 09:07
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie nr 53/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 29 lutego 2008r.

 

w   sprawie powołania  Komisji   Przetargowej.

 

                Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 664.) 

 

zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

 

W  związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy,  niżej wymienionej dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. :

 

Stabilizacja osuwiska,  zagrażającego  budynkom mieszkalnym i drodze wojewódzkiej nr 969  Nowy Sącz - Nowy Targ – granica Państwa, w miejscowości Mostki w gminie Stary Sącz,   

 

powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:         

1. Bonifacy Wolak - Przewodniczący Komisji,

2. Marek Żmuda - Sekretarz  Komisji

3. Magdalena Orłowska - Członkini   Komisji 

 

§ 2.

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej UMiG Stary Sącz.           

 

§ 3.

 

Zobowiązuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 25 marca 2008 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, przetargu nieograniczonego na opracowanie ww. dokumentacji technicznej.

 

§ 4.

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia, które wchodzi w życie z dniem podjęcia, zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.