Zarządzenie Nr 55/08

rok 2008

 
data publikacji:  04-04-2008 | 09:07
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie nr 55/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz 

z dnia 4 marca 2008r.

 

w sprawie powołania  Komisji   Przetargowej.

 

                Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 664.) 

 

zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

 

W  związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia Wykonawcy  robót, związanych ze stabilizacją  oraz  usunięciem szkód,   spowodowanych przez czynne osuwisko w miejscowości Myśleć – Zagórze w gminie Stary Sącz,

 

powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:         

Bonifacy Wolak - Przewodniczący Komisji,

Magdalena Orłowska - Członkini Komisji  

Marek Żmuda - Sekretarz Komisji  

 

§ 2.

               

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są  w  regulaminie  pracy  Komisji  Przetargowej UMiG Stary Sącz.               

 

§ 3.

 

Zobowiązuje   Komisję   Przetargową do przeprowadzenia   w dniu  25 marca    2008 roku  w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu,  przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. rbm. 

 

§ 4.

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.