Zarządzenie Nr 50/08

rok 2008

 
data publikacji:  04-04-2008 | 09:20
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE Nr 50/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 28.02.2008r.

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Starym Sączu, przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

                               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603),

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomości gruntowe położone w Starym Sączu wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu z dniem 29.02.2008r  przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu przy ul. Batorego 25 oraz informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej urzędu.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 50/08

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Nr działki

Pow. w ha

Nr Kw

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Termin zagospodarowania

Część dz. 679

0.0015 ha na garaż

Kw nr NS1S/00115576/0

Zachodnia część miasta, ulica Podegrodzka

Linie rozgraniczające ulicę Podegrodzką

Na dz. znajduje się garaż który jest własnością Pani Bożeny Ząbkowskiej

 

 

180,00 zł rocznie + podatek VAT

 

 

 

 

 

 

 

W okre-

sach półrocznych do 30marca o za I półrocze i do 30 września za II półrocze

Czynsz może ulec zmianie na podstawie spisanego aneksu

Od 1 stycznia 2008r do 31 grudnia 2010r.

Część dz. 3587/4

0.05 ha

Kw 63227

Działka położona w Starym Sączu, przy ul. Witosa. Zgodnie z ewidencją przedmiotowy teren to łąki i pastwiska

Cel rolny. Dotychczasowy dzierżawca to Antoni Turek

30,00 zł rocznie wolny od VAT

Do 30 września każdego roku za dany rok

Czynsz może ulec zmianie na podstawie spisanego aneksu

Od 1 stycznia 2008r do 31 grudnia 2010r