Zarządzenie Nr 58/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-03-2008 | 14:17
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE   NR  58/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 06 marca 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

                Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) 

zarządzam co następuje:

 

§  1.

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

„ PRZEBUDOWA  -  MODERNIZACJA   I  ROZBUDOWA  BUDYNKU  STAROSĄDECKIEGO  CENTRUM   KULTURY  I  SZTUKI  „SOKÓŁ” W  STARYM   SĄCZU

- roboty  rozbiórkowe  - sala widowiskowa,

- wykonanie  elementów  konstrukcyjnych  -  sala  widowiskowa,

- podłoża -  parter + fosa   orkiestry,

- remont    piwnic”

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie :

 

                1. Bonifacy  WOLAK                         - Przewodniczący

                2. Marek  ŻMUDA                             - Członek

              3. Magdalena  ORŁOWSKA              - Członek

                4. Elżbieta  PUCH                                - Sekretarz

 

przy udziale :

 

             1. Bolesław  BASIŃSKI                   - Ekspert zamówień publicznych

 

§  2.

               

Zobowiązuję  Komisję  Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu  27  marca 2008 r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§  3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§  4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.