Zarządzenie Nr 13/04

Zarządzenia Burmistrza MiG

 
data publikacji:  03-03-2008 | 10:07
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:53

ZARZĄDZENIE NR 13/04

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 15 stycznia 2004 roku

 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo Administracyjnej Szkól w Starym Sączu do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem komunalnym.

 

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 J art.33 ust.5 i art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591  z póź. zm.)

 

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE:

 

§ 1.

Udzielam pełnomocnictwa Pani Mieczysławie OGORZAŁY p.o. Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu do zarządzania powierzonym jej mieniem komunalnym w zakresie wykonywania zwykłego zarządu.

 

§2.

Zakres zwykłego zarządu obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki z wyłączeniem wydatków majątkowych.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.