Zarządzenie Nr 320/03

Zarządzenia Burmistrza MiG

 
data publikacji:  03-03-2008 | 10:05
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:53

ZARZADZENIE Nr 320/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) oraz § 8 ust.3 Statutu Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu uchwalonego Uchwałą Nr XV /155/03 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2003 roku.

 

§l.

Po w i e r z a m  Pani Mieczysławie OGORZAŁY z dniem 1 stycznia 2004 roku pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo ­Administracyjnej Szkół w Starym Sączu, do czasu powierzenia stanowiska Dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacji.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.