Zarządzenie Nr 7/05

Zarządzenia Dyrektora ZOFAS

 
data publikacji:  03-03-2008 | 10:01
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:53

Zarządzenie Nr 7/2005

Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu

z dnia 20 grudnia 2005 r.

 

w sprawie:  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Finansowo ­Administracyjnej Szkół w Starym Sączu

 

Na podstawie art. 5 ust 9 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty(t.j Dz.U. z 2004 r. Nr 156 póź. 2572 z póź. zm ) oraz § 10 Statutu Zespołu Obsługi Finansowo ­Administracyjnej Szkół w Starym Sączu uchwalonego Uchwałą Nr XV /155/03 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2003 r. ( Dz.Urz . Woj. Małopolskiego Nr 432 poz. 4815)

 

zarządzam co następuje:

1. w § 9

- po pkt. 1 c dodaje się pkt d) pracownik fizyczny - kierowca autobusu

- po pkt 2 d) dodaje się pkt e) stanowisko pracownika fizycznego -kierowcy

2. po § 17 dodaje się § 17 a w brzmieniu:

 

Do zadań pracownika fIzycznego - kierowcy autobusu w szczególności należy:

a)                eksploatacja pojazdu - autobusu szkolnego AUTOSAN typ A0909L 04S zgodnie z obowiązującymi przepisami

b)               przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych

c)                bezpieczny transport dzieci do szkół podstawowych i do gimnazjów

d)               dbanie o bezpieczeństwo dzieci przy wsiadaniu i wysiadaniu na przystankach

e)                dbanie o jego stan techniczny, narzędzia i sprzęt pomocniczy

f)                 utrzymanie powierzonego pojazdu w stałej gotowości technicznej

g)               przestrzeganie terminów przeglądów i konserwacji

h)               prawidłowe i rzetelne rozliczanie się z paliwa i innych powierzonych materiałów

i)                 współdziałanie z dyrektorami szkół w sprawie dowozu dzieci i młodzieży

j)                 terminowe rozliczanie się z kart drogowych

k)                informowanie dyrektora o wszelkich usterkach w autobusie

l)                 wykonywanie innych zleconych prac fizycznych w czasie postoju autobusu

m)              wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora i Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

 

3 . Schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje nowe brzmienie;

Zalacznik_Nr_1.05.pdf (137.88 Kb)