Zarządzenie Nr 2/04

Zarządzenia Dyrektora ZOFAS

 
data publikacji:  03-03-2008 | 10:04
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:53

Zarządzenie Nr 2/2004

Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół

w Stary Sączu

z dnia 15 stycznia 2004 r.

 

w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Finansowo-­Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.5 ust 9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U z 1996r. Nr 67 poz.329 z póź zm.) oraz § 10 Statutu Zespołu Obsługi Finansowo­-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu uchwalonego Uchwałą Nr XVI155/03 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2003 r.

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustalam REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Obsługi Finansowo ­Administracyjnej Szkół w Starym Sączu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 2/2004

z dnia 15 stycznia 2004r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół

w Starym Sączu.

Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjny Szkół w Starym Sączu, zwany dalej "Zespół" jest jednostką budżetową, działającą na podstawie:

1.       art. 5 ust 9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jed. (Dz.U. z 1996 r. NR 67 poz. 329 z późno zm.)

2.        uchwały Rady Miejskiej Nr 12/118/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu

3.  uchwały Rady Miejskiej Nr XV/155/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

 

I.  Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółową organizację Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu oraz zasady jego funkcjonowania.

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1."Zespole"- należy przez to rozumieć Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

2."Placówce " - należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz ,powierzone do obsługi przez Zespół Obsługi Finansowo­-Administracyjny Szkół,

 

§ 3

3.Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zakresy działania poszczególnych stanowisk Zespołu,

4.    Integralną częścią Regulaminu organizacyjnego Zespołu jest schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

§ 4

Terenem działania Zespołu jest Miasto i Gmina Stary Sącz.

 

§ 5

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 6

Działalność Zespołu finansowana jest z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 7

Zespół nie posiada osobowości prawnej.

 

§ 8

l. Zespołem kieruje Dyrektor.

2.        Dyrektor jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez pracowników dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.        Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego.

 

II. Struktura organizacyjna

 

§ 9

l. W Zespole Obsługi Finansowo-Administracyjnym zatrudnieni są:

a)         Dyrektor ZOF AS- u

b)         Główny Księgowy

c)         oraz 7 pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach

2. W skład Zespołu wchodzą następujące stanowiska:

a)     stanowisko d/s organizacyjnych

b)    stanowisko d/s płacowych i pracowniczych

c)     stanowisko dis planowania i analiz

d)    stanowiska księgowo-finansowe.

 

§ 10

1.Dyrektor Zespołu jest osobą zarządzająca i wykonującą obowiązki pracodawcy z zakresu prawa pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

2.Dyrektor Zespołu w szczególności:

a)     realizuje politykę kadrową,

b)    reprezentuje Zespół na zewnątrz.

c)     zarządza mieniem Zespołu.

d)    ustala plan pracy

e)     podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Zespołu,

f)      zatrudnia i zwalnia pracowników

g)    odpowiada za prawidłowe wykonanie zadań objętych zakresem działania Zespołu.

h)    dokonuje podziału zadań pomiędzy pracownikami

i)      rozpatruje skargi i wnioski dotyczące spraw pracowników

3. Dyrektor ZOF AS przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w środy w   godzinach pracy jednostki.

 

§ 11

l. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej Zespołu ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustaw:

a)     z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)

b)    z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.. 591 z późn. zm.  znowelizowaną przyjętą przez Sejm ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. NR 113 poz. 1186)

2. Poza obowiązkami wskazanymi wyżej, do obowiązków głównego księgowego należy w szczególności nadzór nad pracownikami stanowisk księgowo - finansowych.

3.          Sprawowanie kontroli podległych pracowników w tym kontrola sporządzonych planów finansowych oraz zmian do planów zatwierdzonych.

4. 0pracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Zespołu, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.

5.          Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu przedszkolom niepublicznym.

6.            Pozyskiwanie w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych placówek środków pozabudżetowych na zadania z zakresu oświaty.

7.          Do zadań Głównego Księgowego należy także realizacja zadań Dyrektora ZOFAS pod jego nieobecność

 

III. Zasady podpisywania pism i decyzji

 

§ 12

1. Dyrektor podpisuje:

a)           dokumenty i korespondencje w zakresie powierzonych przez Burmistrza zadań oraz udzielonych przez organy Gminy pełnomocnictw i upoważnień.

b)           dokumenty i korespondencje w zakresie spraw: kadrowych ZOFAS, organizacyjnych placówek, zamówień publicznych i spraw BHP Zespołu.

c)           odpowiedzi na skargi dotyczące wszystkich pracowników

d)          dyspozycje bankowe.

2. W czasie nieobecności Dyrektora dokumenty określone w ust 1 podpisuje Główny Księgowy.

3. Główny Księgowy podpisuje:

a)         dokumenty i korespondencje w zakresie pozostałych spraw Zespołu, nie zastrzeżonych do podpisu przez Dyrektora

b)         dyspozycje bankowe

c)         pisma w sprawach zleconych przez Dyrektora.

4.        Dokumenty przedstawione do podpisu Dyrektora powinny być parafowane przez pracowników którzy opracowali projekt dokumentu i Głównego Księgowego.

5.        Dyrektor może w formie pisemnej upoważnić innych pracowników do załatwiania spraw w jego imieniu, a w szczególności do wydawania zaświadczeń z wyjątkiem spraw, do których niezbędne jest imienne pełnomocnictwo Burmistrza Miasta i Gminy.

 

IV. Stanowiska organizacyjne i zakres ich działania.

 

§ 13

Do zadań pracownika d/s organizacyjnych należy w szczególności :

a) właściwa i terminowa realizacja określonych odpowiednimi przepisami zadań, w szczególności wynikających ze statutu

b)       opracowanie projektów zarządzeń Dyrektora,

c)       przyjmowanie i załatwianie spraw interesantów,

d)       współpraca w zakresie wykonywania zadań z placówkami, z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy

e)        opracowanie regulaminów,

f)         planowanie sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, przygotowanie procesu ich zakładania, przekształcania i likwidacji, realizacja uchwał organów Gminy w tym zakresie,

g)       przygotowanie projektów uchwał w sprawie ustalania zasad i wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych,

h)       prowadzenie spraw związanych z nadawaniem imienia bądź jego zmianą w placówkach,

i)         organizacja pracy szkół w tym: przygotowanie do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy projektów organizacyjnych placówek,

j)          prowadzenia egzekucji administracyjnej w przypadku niespełnienia przez dzieci obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

k)        zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieci z orzeczeniami,

1)        przygotowanie projektów uchwał w sprawach" Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli" oraz ustalania najniższego wynagradzania zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w placówkach,

m)      organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek,

n)       przygotowanie opinii celem dokonania cząstkowych ocen pracy dyrektorów placówek,

o)       wnioskowanie w sprawie nagród i odznaczeń dla Dyrektorów placówek,

p)        nakładanie obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub na innym stanowisku oraz przenoszenie nauczycieli w przypadkach określonych w Karcie Nauczyciela

q)       prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym

r)         prowadzenie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli; powoływanie Komisji i przeprowadzanie egzaminów,

s)        prowadzenia ewidencji niepublicznych placówek

t)         wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora i Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

 

§ 14

Do zadań pracownika d/s administracyjno-gospodarczych należy:

a)        zaopatrywanie placówek i Zespołu w druki akcydensowe i ścisłego zarachowania,

b)       współdziałanie z dyrektorami placówek w zakresie zaopatrzenia w sprzęt, pomoce, opał i inne niezbędne materiały do pełnej realizacji działalności placówek,

c)        organizacja i zabezpieczanie usług transportowych dla potrzeb placówek, a w szczególności dowożenia uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych,

d)        administracja pomieszczeniami Zespołu, prowadzenie sprawy BHP i P.Poż. Zespołu i obsługiwanych placówek,

e)        czuwanie nad terminowością oraz zakresem przedmiotowym zawieranych umów na dostarczanie do placówek media, usługi komunalne i telekomunikacyjne,

f)         administrowanie zasobami mieszkaniowymi w placówkach, oraz naliczaniem czynszu za mieszkania,

g)       prowadzeniem zakładowego archiwum,

h)       realizacją zamówień publicznych, zgodnie z ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Z 1998 r Nr 119 póź. 773 z póź .zm.),

i)         organizacją i rozliczaniem inwentaryzacji składników majątkowych placówek,

j)         opracowaniem projektów planów remontowych w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych placówek oraz współdziałanie w zakresie organizacji usług remontowych, konserwacji budynków i urządzeń w obsługiwanych placówkach.

 

§ 15

Do zadań pracowników d/s płacowych i pracowniczych należy :

a)        prowadzenie spraw kadrowych i ewidencje osobową pracowników Zespołu,

b)       rozliczanie czasu pracy pracowników

c)        nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy,

d)       naliczanie wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach,

e)        sporządzanie list wypłat do zatwierdzenia,

f)         dokonywanie potrąceń z list wypłat (podatek dochodowy, ZUS, PKP, pożyczki mieszkaniowe, potrącenia sądowe i inne wskazane przez pracowników),

g)       analizowanie stanu i struktury zatrudnienia w poszczególnych placówkach,

h)        sporządzanie sprawozdań zbiorczych z realizacji zatrudnienia i wykorzystania środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne,

i)          prowadzenie ewidencji i obliczanie wypłaty zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych w poszczególnych placówkach

j)          prowadzenie rozliczenia z tytułu podatku od dochodów osobistych, sporządzanie deklaracji podatkowych i dokonywanie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi

k)        prowadzenie rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne dla poszczególnych pracowników zatrudnionych w placówkach dokonywanie rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji DRA i raportów imiennych pracowników RCX,RCA,RMUA

l)         wydanie zaświadczenia o wysokości zarobków pracowników placówek i Zespołu,

m)       sporządzanie dokumentacji finansowej związanej z przejściem pracowników placówek na renty i emerytury, oraz opracowywanie dokumentacji płacowej do wyliczenia kapitału początkowego

n)       prowadzenie archiwum akt osobowych

o)        współdziałanie z działem rachunkowości w zakresie elektronicznego eksportu danych o dokonanych wypłatach

 

§ 16

Do zadań pracownika d/s planowania i analiz należy:

a)          sporządzanie projektów planów dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową,

b)          sporządzanie okresowych sprawozdań i analizy ekonomicznej z zatrudnienia, wykorzystania funduszu płac i realizacji planów dochodów i wydatków,

c)          przedstawianie placówkom jednostkowe budżety do realizacji,

d)          opracowywanie na zlecenie dyrektorów wniosków w przedmiocie zmiany planów finansowych placówek,

e)          prowadzenie ewidencji środków finansowych posiadanych i wykorzystanych przez poszczególne placówki oraz udzielanie dyrektorom tych placówek w każdym czasie bieżących informacji o stanie posiadanych środków,

f)           sporządzanie deklaracji do PFRON i rozliczanie należnej składki,

g)         prowadzenie obsługi funduszu socjalnego placówek w zakresie pracowników, emerytów i rencistów zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

h)         prowadzenie i obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej

 

§ 17

Do zadań stanowisk księgowo- finansowych w szczególności należy:

a)        prowadzenie gospodarki finansowej Zespołu i obsługiwanych placówek zgodnie z zasadami rachunkowości w jednostkach budżetowych z uwzględnieniem odpowiedzialności dyrektorów poszczególnych jednostek oraz w sposób umożliwiający prawidłowe zarządzanie zakładem,

b)       terminowe regulowanie zobowiązań Zespołu wobec urzędów skarbowych i wierzycieli,

c)        terminowe egzekwowanie należności od dłużników ,

d)       ochrona środków pieniężnych oraz gromadzenie ich na rachunku bankowym,

e)        opracowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika do uchwały budżetowej Gminy

f)         udzielanie Dyrektorom pomocy i konsultacji w zakresie przestrzegania dyscypliny budżetowej racjonalnego i celowego wykorzystania środków finansowych i składników majątkowych będących w ich dyspozycji,

g)       opracowanie sprawozdawczości budżetowej,

h) prowadzi obsługę kasy i zabezpiecza terminowe wypłaty należności gotówkowych i bezgotówkowych,

i)         prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu przedszkolom niepublicznym,

j)         współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy w zakresie wykonania budżetu.

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 18

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach ustala Dyrektor Jednostki.

 

§ 19

Czas pracy, zasady i przestrzeganie przepisów bhp oraz przeciwpożarowe, porządek i dyscyplinę pracy oraz obowiązki i uprawnienia pracowników określa regulamin pracy ustalony w odrębnym trybie.

 

§ 20

Obsługę prawną Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół prowadzi Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§ 21

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być wprowadzane w trybie właściwym do jego nadania.

 

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 r.


Zalacznik_Nr_1.04.pdf (124.77 Kb)