Sprawozdania Burmistrza

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  18-02-2010 | 14:26
data ostatniej modyfikacji:  21-05-2018 | 09:12

Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza z realizacji  „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”