Uchwała Nr XL/452/05

Uchwały Rady Miejskiej

 
data publikacji:  28-02-2008 | 09:39
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:53

UCHWALA Nr XL/452/05

Rady Miejskiej w Starym Sączu

z dnia 5 grudnia 2005 r.

 

w sprawie :upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sącz do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

 

Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ w związku z art.70 b ust.6 i art.90 m. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr.256 poz. 2572 z późn.zm./

 

Rada Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje:

 

§1

Upoważnia się Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących:

-      pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym wydawania decyzji administracyjnych,

-      dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych z którymi pracodawcy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, w tym wydawania decyzji administracyjnych.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.