Uchwała Nr XV /155/03

Uchwały Rady Miejskiej

 
data publikacji:  28-02-2008 | 09:38
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:53

Uchwała Nr XV /155/03

Rady Miejskiej w Starym Sączu

z dnia 27 października 2003 roku.

 

w sprawie: uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Finansowo­ Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr 12/118/03 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu

 

Rada Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje:

 

§l.

Uchwala się Statut Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zespół Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu rozpoczyna swą działalność z dniem 1 stycznia 2004 roku.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.