Uchwała Nr XXII/243/2004

Uchwały Rady Miejskiej

 
data publikacji:  28-02-2008 | 09:38
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:53

Uchwała Nr XXII/243/2004

Rady Miejskiej w Starym Sączu

z dnia 31.V.2004 r.

 

w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Obsługi Finansowo -Administracyjnej Szkół w Starym Sączu  

 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2,art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr 12/118/03 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu

 

Rada Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje:

 

§1.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/155/03 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu (Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 432 poz. 4815 ) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 6 rozdz. III skreśla się punkt 4.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia.