Uchwała Nr 12/118/03

Uchwały Rady Miejskiej

 
data publikacji:  28-02-2008 | 09:37
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:53

UCHWALA Nr 12/118/03

Rady Miejskiej w Starym Sączu

z dnia 30 czerwca 2003 roku

 

w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Finansowo - ­Administracyjnej Szkól w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.9 ust.1, art.18 ust.2 pkt. 9 lit. h, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1S91 z póź.zm.), oraz art. 4 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz.718 z póź.zm.), oraz art. S ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedno lit y z 1996 roku Nr 67 poz. 329 z póź.zm.)

 

Rada Miejska w Starym Sączu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Tworzy się jednostkę organizacyjną pod nazwą Zespół Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu prowadzący obsługę finansowo - administracyjną gimnazjów, szkół podstawowych oraz gminnego przedszkola.

 

§ 2.

Zespół Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół działa na podstawie Statutu, który zostanie uchwalony odrębną uchwałą.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.