Uchwała Nr L/ 555/06

Uchwały Rady Miejskiej

 
data publikacji:  28-02-2008 | 09:37
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:53

UCHWALA NR L/ 555/06

RADY MIEJSKIEJ w STARYM SĄCZU

z dnia 09 października 2006 r.

 

W sprawie: Zmiany Statutu Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu

 

Na podstawie § 40 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) w związku z art. 5 ust. 9, art. 5c pkt. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U.2004r. Nr 156, poz.2572, z późno zm.)

 

Rada Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje:

 

§1.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV /155/03 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2003r. (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego Nr 432, poz.4815) w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu, zmienionej Uchwałą Nr XXIV243/2004 r. z dnia 31 maj 2005 r ,oraz Uchwałą Nr XL/451/05 z dnia 05 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 704.poz 5007), wprowadza się następującą zmianę :

- § 2 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

1.    Jednostka budżetowa Zespół Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu została utworzona na mocy Uchwały Nr 12/118/03 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 czerwca 2003r. (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 293 poz.3448) i działa na podstawie:

a)        Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

b)       Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

c)        Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

d)       Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

e)        niniejszego statutu.

2. Zespół nie posiada osobowości prawnej.

 

§2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stary Sącz

 

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.