Uchwała Nr XL/451/05

Uchwały Rady Miejskiej

 
data publikacji:  28-02-2008 | 09:36
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:53

UCHWAŁA Nr XL/451/05

Rady Miejskiej w Starym Sączu

z dnia 5 grudnia 2005 r.

 

w sprawie:  zmiany Statutu Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. "h", art40 ust.2, pkt.2, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ w związku z art.5 ust.9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późno zm./, oraz Uchwałą Nr 12/118/03 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu

 

Rada Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje:

 

§1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/155/03 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Finansowo Administracyjnej Szkół w Starym Sączu, zmienionej Uchwała Nr XXII/243/2004 z dnia 31. 05.2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 6 rozdziału IV dodaje się punkty w brzmieniu:

,,- wykonywanie zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,

 - wykonywanie zadań w zakresie informacji oświatowej,

- wykonywanie zadań w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych z którymi pracodawcy zawarli umowę o prace w celu przygotowania zawodowego"

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.