Statut

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

 
data publikacji:  28-02-2008 | 09:18
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:53

STATUT

ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W STARYM SĄCZU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§l.

Zespół obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu, zwany dalej Zespołem jest jednostką organizacyjną Gminy Stary Sącz prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Zespół został utworzony do prowadzenia obsługi szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz.

 

§ 2.

1.         Jednostka budżetowa Zespół Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu została utworzona na mocy uchwały Nr 12/118/03 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 czerwca 2003 r. i działa na podstawie:

-         ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),

-         ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.),

-         ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.),

-         ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),

-         ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.),

-         niniejszego Statutu.

2.        Zespół nie posiada osobowości prawnej.

 

§ 3.

1.        Terenem działalności Zespołu jest Gmina Stary Sącz.

2.        Siedzibą jednostki jest Miasto Stary Sącz.

 

§ 4.

l. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz.

2. Działalność Zespołu finansowana jest z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

Rozdział II

Cel i przedmiot działania

 

§ 5.

l.          Celem działania Zespołu jest wykonywanie w imieniu Gminy następujących zadań:

-         Zapewnienie wspólnie z Dyrektorami szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

-         organizowanie bieżących remontów obiektów oświatowych,

-         zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej     i organizacyjnej szkołom

-         podstawowym, gimnazjom i przedszkolom,

-         współdziałanie z Dyrektorami w zakresie wyposażenia szkół podstawowych, gimnazjów
 i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywanie innych zadań statutowych.

2.       Nadzór nad działalnością szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjno - finansowych.

3.       Zespół może prowadzić dodatkową działalność przewidzianą w przepisach obowiązujących dla jednostek budżetowych.

 

§ 6.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

 

I. W zakresie spraw administracyjno - gospodarczych:

-         organizacja zaopatrzenia placówek w sprzęt, pomoce naukowo - dydaktyczne, druki akcydensowe, opał i inne niezbędne materiały,

-         organizowanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych placówek, pomoc w organizowaniu dożywiania dzieci i młodzieży,

-         organizowanie usług transportowych dla potrzeb placówek, a w szczególności dowożenia uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych oraz zapewnienie transportu uczniom niepełnosprawnym,

-         prowadzenie spraw bhp i p.poż. Zespołu i obsługiwanych placówek oświatowych

 

II. W zakresie remontów:

-         prowadzenie ewidencji stanu bazy materiałowej placówek oświatowych

-         opracowywanie projektów planów remontowych w porozumieniu z dyrektorami placówek

-         oświatowych,                        .

-         organizowanie usług w zakresie remontów, konserwacji· budynków i urządzeń w obsługiwanych placówkach

 

III. W zakresie zapewnienia obsługi administracyjno - finansowej i organizacyjnej:

1) Sprawy pracownicze:

-         naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach,

-         prowadzenie ewidencji wykorzystania środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
 i pochodne poszczególnych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, analiza stanu i struktury zatrudnienia w poszczególnych szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach,

-         sporządzanie sprawozdań zbiorczych z realizacji zatrudnienia i wykorzystania środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne,

-         prowadzenie ewidencji i obliczanie wypłat zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych w poszczególnych placówkach, prowadzenie rozliczeń z tyto podatku od dochodów osobistych i składek na ubezpieczenia społeczne dla poszczególnych pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach,

-         sporządzanie dokumentacji finansowej związanej z przejściem pracowników szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na renty i emerytury oraz opracowywanie dokumentacji płacowej koniecznej do wyliczenia kapitału początkowego,

-         prowadzenie ewidencji zakładowych funduszy świadczeń socjalnych poszczególnych placówek, w tym ewidencji udzielonych pożyczek na remonty i modernizację mieszkań dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, a w przypadku zawarcia stosownej umowy gospodarowanie wspólnym funduszem świadczeń socjalnych, a także:

 

a) opracowanie regulaminu świadczeń,

b) organizowanie wypoczynku, oraz działalności kulturalnej dla pracowników szkół

-         podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,

-         prowadzenie spraw związanych z funduszem świadczeń socjalnych emerytów i rencistów,
w przypadku utworzenia na podstawie odpowiednich przepisów - prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników placówek.

-         prowadzenie spraw związanych z finansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli

2) Planowanie i budżet:

-         sporządzanie jednostkowych planów finansowych w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i procedurą opracowywania budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz,

-         prowadzenie analizy jednostkowych kosztów utrzymania poszczególnych placówek, opracowywanie danych i wniosków w tym zakresie,

-         opracowywanie sprawozdań z wykonania planów finansowych dla poszczególnych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz okresowych i rocznych analiz ekonomicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości budżetowej,

-         opracowywanie na zlecenie dyrektorów wniosków w przedmiocie zmiany planów finansowych placówek,

-         prowadzenie ewidencji środków finansowych posiadanych i wykorzystywanych przez poszczególne szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola oraz udzielanie dyrektorom tych placówek w każdym czasie bieżących informacji o stanie posiadanych na koncie placówki środków.

3) Finansowanie i księgowość:

-         prowadzenie obsługi finansowej zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, wykonywanie wszelkich czynności z zakresu obsługi finansowo - księgowej poszczególnych placówek wymaganych przez obowiązujące przepisy określające zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach budżetowych z uwzględnieniem odpowiedzialności dyrektorów poszczególnych jednostek za całość gospodarki finansowej,

-         prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek będących w użytkowaniu poszczególnych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,

-         udzielanie dyrektorom pomocy i konsultacji w zakresie przestrzegania dyscypliny budżetowej, nadzoru nad zabezpieczeniem mienia, racjonalnego i celowego wykorzystywania środków finansowych i składników majątkowych będących w ich dyspozycji.

4)     Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczeniem dotacji z budżetu przedszkolom   niepublicznym

5)    Administrowanie zasobami mieszkaniowymi w placówkach oświatowych, zawieranie umów najmu lokali w szkołach i przedszkolach.

6)  Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na zadania z zakresu oświaty.

 

IV.         W zakresie spraw organizacyjnych:

-         planowanie sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, przygotowywanie procesu ich zakładania, przekształcania i likwidacji, realizacja uchwał organów Gminy w tym zakresie,

-         przygotowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych,

-         prowadzenie spraw związanych z nadawaniem imienia bądź jego zmianą w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach,

-         organizacja pracy szkół w tym; przygotowywanie do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta
i Gminy projektów organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,

-         prowadzenie egzekucji administracyjnej w przypadku niespełnienia przez dzieci obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

-         zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadkach określonych w ustawie o systemie oświaty, przygotowywanie projektów uchwał w sprawach "Regulaminów Wynagradzania Nauczycieli" oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach,

-         organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów
i przedszkoli,

-         przygotowywanie opinii celem dokonania cząstkowych ocen pracy dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,

-         wnioskowanie w sprawach nagród i odznaczeń dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,

-         nakładanie obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub na innym stanowisku oraz przenoszenie nauczycieli, w przypadkach określonych w Karcie Nauczyciela,

-         prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym dyrektorów, nauczycieli i pracowników administracji szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,

-         prowadzenie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli, a w szczególności powoływanie Komisji i przeprowadzanie egzaminu,

-         prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz.

v. W zakresie nadzoru:

-         Zespół Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół sprawuje nadzór nad działalnością szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem:

-         prawidłowości dysponowania przez dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów
i przedszkoli przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem, przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

-         przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół podstawowych, gimnazjów
i przedszkoli,

-         nadzoru nad prawidłowością realizacji obowiązku szkolnego.

 

§ 7.

Zespół może nadto prowadzić uboczną działalność gospodarczą w odpowiedniej formie gospodarki pozabudżetowej polegającą w szczególności na:

-         udostępnianiu pomieszczeń będących we władaniu Zespołu, organizacji Imprez związanych z działalnością oświatową itp.,

-         organizacji imprez zleconych.

 

Rozdział III

Organizacja jednostki

 

§ 8.

l.        Działalnością Zespołu kieruje Dyrektor tej jednostki, który reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie.

2.       Dyrektor działa na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza.

3.       Dyrektora powołuje Burmistrz Miasta i Gminy i nawiązuje z nim stosunek pracy.

4.          Dyrektor wykonuje zadania Zespołu przy pomocy Głównego Księgowego Zespołu oraz pozostałych pracowników Zespołu, zatrudnionych na stanowiskach w liczbie określonej w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu.

5.          Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Zespołu oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników zatrudnionych w Zespole.

6.          Pracownicy Zespołu są pracownikami samorządowymi.

 

§ 9.

W sprawach pracowniczych Dyrektor działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

 

§ 10.

Strukturę organizacyjną oraz zasady działania poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zespołu i zatwierdzony przez Burmistrza.

 

Rozdział IV

Majątek i finanse

 

§11.

l.         Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek  budżetowych.

2.       Działalność finansową Zespołu regulują przepisy obowiązujące samorządowe jednostki budżetowe.

 

§ 12.

Organ tworzący z chwilą uruchomienia Zespołu w formie jednostki budżetowej wyposaża ją w majątek w postaci środków trwałych i obrotowych.

 

§ 13.

Wydatki Zespołu finansowane są z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 14.

1.       Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy tej jednostki ustalony przez Dyrektora. Jednostka zobowiązana jest do stosowania zasad rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.       Dyrektor składa Burmistrzowi sprawozdania z działalności Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 15.

Obieg dokumentów w Zespole i ich przechowywanie regulują przepisy instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w jednostkach budżetowych.

 

§ 16.

l.        Statut jednostki budżetowej: "Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu" nadaje Rada Miejska w Starym Sączu.

2.       Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

 

§ 17.

Jednostka budżetowa: "Zespół Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu" używa pieczęci podłużnej w brzmieniu obejmującym pełną nazwę oraz adres jej siedziby.

 

§ 18.

Likwidacja jednostki następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu.

 

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.