Uchwała Nr IV/41/07

Myślec

 
data publikacji:  14-02-2008 | 10:39
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:53

Uchwała Nr IV/41/07

Rady Miejskiej w Starym Sączu

z dnia 29 stycznia 2007 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/91/02 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 września 2002 roku w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Myślec.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 roku Nr 190 poz. 1606) Rada Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje:

§1.

W Statucie Sołectwa Myślec stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/91/02 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 września 2002 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 3 z dnia 9 stycznia 2003 roku poz. 48) wprowadza się następujące zmiany:

I.

  1. W § 2 ust. 3 po słowie “załącznik” dodaje się zwrot “Nr1”,

  2. W § 11 ust. 1 pkt. 3 zwrot “Zarządu Miasta” zastępuje się zwrotem “Burmistrzowi Miasta i Gminy”,

  W § 11 ust. 5 zwrot “w pkt. 1 ppkt. 1,2,3” zastępuje się zwrotem “w ust. 1”,

  3. W § 13 ust. 1 pkt. 1 zwrot “§ 5 pkt.1” zastępuje się zwrotem “§ 5 ust. 1”,

  W § 13 ust. 2 zwrot “Zarządowi Miasta” zastępuje się zwrotem “Burmistrzowi Miasta i Gminy”,

  4. W § 15 pkt. 9 zwrot “protokoły z zebrań sołeckich” zastępuje się zwrotem “protokoły z zebrań Rad Sołeckich”,

  5. W § 16 ust. 4 zwrot “§ 15” zastępuje się zwrotem “§ 14”,

  6. W § 20 ust. 2 zwrot “Zarząd Miasta” zastępuje się zwrotem “Burmistrz Miasta i Gminy”,

  7. W § 22 ust. 2 pkt. 2 zwrot: “Zarządu Miasta” zastępuje się zwrotem: “Burmistrza Miasta i Gminy”.

II.

W załączniku Nr 2 do Statutu wprowadza się nzastępujące zmiany:

 1. W § 1 ust. 2 zwrot “Zarząd Miasta” zastępuje się zwrotem “Burmistrz Miasta i Gminy”,

 2. W § 4 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: “3. Przeprowadzenie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej”,

 3. W § 4 ust. 1 skreśla się pkt. 4, a dotychczasowy pkt. 5 oznacza się jako pkt. 4,

 4. W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: “1. Komisja skrutacyjna przeprowadza równocześnie wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w liczbie określonej przez Statut Sołectwa. Kandydaci mogą być proponowani przez działające na terenie Sołectwa grupy społeczne, polityczne lub mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. Można równocześnie kandydowac na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej”,

 5. W § 7 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: “3. Na karcie do głosowania głosujemy stawiając znak “X” z lewej strony obok nazwiska wybranego przez siebie kandydata, z tym zastrzeżeniem, że na karcie do głosowania na sołtysa znak “X” stawia się najwyżej przy nazwisku jednego kandydata, natomiast na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej znak “X” stawia się obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów ilu członków Rady Sołeckiej jest wybieranych”.

 6. W § 7 w ust. 4 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu: “4. Jeżeli znak “X” postawiono obok nazwisk więcej kandydatów niż jest wybieranych”.

 7. W § 9 ust. 1 pkt. c, zwrot “ w § 7 pkt. 4” zastępuje się zwrotem “w § 7 ust. 4”,

  W § 9 ust. 1 dodaje się pkt. e w brzmieniu: “e. Jeżeli kandydat, który został wybrany na sołtysa został wybrany również na członka Rady Sołeckiej, wówczas składa się rezygnację z członkostwa w Radzie Sołeckiej, a jego miejsce w Radzie Sołeckiej zajmuje kolejny kandydat z listy do Rady Sołeckiej, który uzyska kolejne miejsce na liście pod względem liczby otrzymanych głosów”,

  W § 9 ust. 4 słowo “Zarząd Miasta” zastępuje się słowem “Burmistrz Miasta i Gminy”,

 8. W § 10 ust. 2 zwrot: “Zarządu Miasta” zastępuje się zwrotem “Burmistrza Miasta i Gminy”,

  W § 10 ust. 4 zwrot “Zarząd Miasta” zastępuje się zwrotem “Burmistrz Miasta i Gminy”,

 9. W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: “W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa bądź całej Rady Sołeckiej, Burmistrz Miasta i Gminy zwołuje zebranie dla wyboru nowego składu organów Sołectwa, w terminie określonym przez Radę Miejską”,

  W § 11 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

  3. Nie przeprowadza się wyboru Sołtysa w przypadku gdy do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

  4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, zadania Sołtysa do końca kadencji wykonuje wybrany przez Radę Sołecką członek Rady Sołeckiej”.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.