Zarządzenie nr 39/08

rok 2008

 
data publikacji:  13-02-2008 | 11:50
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE   NR  39/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 08 lutego 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

                Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

„WYMIANĘ  STOLARKI   OKIENNEJ  W   SZKOLE   PODSTAWOWEJ

W  GABONIU”.

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

                1. Bonifacy  WOLAK                         - Przewodniczący

                2. Marek  ŻMUDA                             - Członek

                3. Elżbieta  PUCH                                - Sekretarz

 

§ 2.

               

Zobowiązuję  Komisję  Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu  04  marca 2008 r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.