Zarządzenie Nr 29/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-02-2008 | 12:22
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 29/08

BURMISTRZA  MIASTA  I   GMINY   STARY   SĄCZ  

z  dnia 29.01.2008r.  

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu (Plac Targowy) przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego do licytacji.

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001 r. z późniejszymi zmianami) art.13 ust.1 , art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2004 roku Nr  261, poz. 2603)

 

zarządzam, co następuje

 

§ 1

 

Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomości  gruntowe  położone w Starym Sączu  wymienione  w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu przy ul. Batorego 25 oraz informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w internecie i prasie.

 

 

§3

 

Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego dla przedmiotowego terenu wynosi

-          przez pierwsze dwa pełne lata kalendarzowe po dacie zawarcia umowy 2000 zł rocznie,

-           począwszy od trzeciego pełnego roku kalendarzowego po dacie zawarcia umowy 4500 zł rocznie.

Do wylicytowanej stawki czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia nr 29/08     

z dnia 29.01.2008r.

                                                              

W Y K A Z

 

Nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta i Gminy Stary Sącz przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu.

 

                               Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz, działając zgodnie z artykułem art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu stanowiących Plac Targowy  przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu:

 

1. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia i opis

 

-Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW Nr25185 stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 243/3 o powierzchni 1,3384 ha wraz z zabudowaniami tj. budynek byłego „Punktu Skupu Żywca” o powierzchni całkowitej 285,3 m2.Jest to budynek murowany, niepodpiwniczony, parterowy w części odkryty jako wiata zadaszona. Budynek nie jest przyłączony do sieci wodociągowej i nie posiada przyłącza sieci elektrycznej. Natomiast na działce została wykonana studnia wodomierzowa do podłączenia budynku i wykonania sieci wodociągowej.

 

-Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW Nr 51910 stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 36/24 o powierzchni 0,0386 ha .

 

-Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW Nr51913 stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 36/27 o powierzchni 0,0500 ha .

 

-Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW Nr51914 stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 36/28 o powierzchni 0,0502 ha .

 

-Część nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW Nr51916 stanowiąca część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 36/41o powierzchni 0,1200 ha .

Opisane powyżej nieruchomości stanowią w całości plac targowy i nie mogą podlegać oddzielnej dzierżawie.

 

2.       Własność: Miasto i Gmina Stary Sącz zgodnie z wyżej wymienionymi księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu.

 

3.       Przeznaczenie w planie: Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Miasto Stary Sącz  Plan Nr1 ”zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/323/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu, przedmiotowe działki położone są w terenie oznaczonym symbolem Upi- teren usług publicznych.

 

Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1.        Zagospodarowanie terenu związane jest z realizacją celu publicznego;

2 .  Przeznaczenie podstawowe terenu – targowisko miejskie;

3.   Przeznaczenie dopuszczalne terenu – usługi komercyjne;

4.   Istniejące targowisko miejskie utrzymuje się, z możliwością przebudowy na zasadach określonych w  

      przepisach odrębnych;

5.        Dopuszcza się lokalizację wiat wystawowych, pawilonów handlowych oraz straganów , o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej (parter) z zakazem realizacji podpiwniczenia;

6    Dla straganów , kiosków i niewielkich parterowych pawilonów  handlowych lub gastronomicznych  

      (pow. zabudowy do 70m2), które mogą być budowane na tym terenie, obowiązuje realizacja dachów

       dwuspadowych lub form półszczytowych o kącie nachylenia około 35

7.        Obowiązek wkomponowania targowicy w zieleń krzewiastą ,z zastosowaniem gatunków roślin

       rodzimych.

8.        W zakresie kształtowania architektury obiektów usług komercyjnych , za wyjątkiem wiat i straganów obowiązuje :

a.           zakaz realizacji budynków wyższych niż dwukondygnacyjne , w tym jedna kondygnacja winna być        realizowana w poddaszu .Wysokość obiektów nie może przekroczyć  15 metrów nad poziom terenu.

        Wskazane zróżnicowanie wysokości obiektów;

b.          obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych, cztero lub wielopołaciowych o kącie nachylenia połaci pomiędzy 35 – 43 (stopni) i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

c.           obowiązuje zakres realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie, realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania dachów na całej długości.

        Zakaz realizacji dachów kopertowych.

d.          Obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne  itp.) , tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu;

e.           Zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów .Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych;

9.        Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy lokalnej;

10.  Obowiązuje realizacja zabezpieczeń środowiska wodno- gruntowego przed zanieczyszczeniami ;

11.      Obowiązuje realizacja nawierzchni w warunkach określonych przez właściwe służby sanitarne .

12.     Na stanowiskach postojowych , placach magazynowych i drogach wewnętrznych oraz na stanowiskach przeznaczonych do mycia  pojazdów, obowiązuje realizacja szczelnych nawierzchni ze spadkami zapewniającymi spływ wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.

 

4.       Cel wydzierżawienia:    prowadzenie targowiska zgodnie z wieloletnią tradycją starosądeckich jarmarków  odbywających  się w  co drugą środę w zakresie handlu płodami rolnymi ,artykułami do produkcji rolnej i artykułami branży „dom-ogród-hobby” a także w zakresie obrotu zwierzętami.

 

UWAGA: obrót zwierzętami na placu targowym wymaga:

-          prowadzenie targowiska zgodnie z wieloletnią tradycją starosądeckich jarmarków  odbywających  się w  co drugą środę w zakresie handlu płodami rolnymi ,artykułami do produkcji rolnej i artykułami branży „dom-ogród-hobby” a także w zakresie obrotu zwierzętami.

-          urządzenia miejsca gromadzenia zwierząt ,spełniającego wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie szczególnych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt (Dz.U. Nr 100 poz. 1010) ,a także

-          uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną o której mowa w art.1 pkt.1 lit. a-l ,n oraz w  art. 4 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt- oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U z dnia 20 kwietnia 2004 roku)

 

Wydzierżawiający dopuszcza wykorzystanie przedmiotu dzierżawy w pozostałe dni miesiąca na działalność nie kolidującą z przeznaczeniem w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego opisanym w pkt.3 niniejszego wykazu a także z odbywającymi się jarmarkami, a w szczególności prowadzenie giełdy owocowo-warzywnej i samochodowej.

 

5.       termin zagospodarowania: urządzenie miejsca gromadzenia zwierząt do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Okres  na jaki zostanie zawarta umowa-20 lat

 

6.       wysokość opłaty z tytułu Dzierżawy:  proponowana stawka czynszu do licytacji

 

-pierwsze 2 pełne lata kalendarzowe po dacie zawarcia umowy 2000 zł rocznie

 

-począwszy od trzeciego pełnego roku kalendarzowego po dacie zawarcia umowy 4500 zł rocznie

 

Do wylicytowanej stawki czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 % .

 

7.       termin wnoszenia opłat: w okresach kwartalnych do 15 dnia każdego kwartału .