Zarządzenie Nr 248/07

rok 2007

 
data publikacji:  30-01-2008 | 12:15
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                              Zarządzenie Nr 248/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 26 listopada 2007 r

w sprawie : Określenia zasad i trybu zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami zamieszkałymi na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz.

Na podstawie art. 14 a ust.4 i art.17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r Nr 256,poz 2572 ze zm. ) zarządzam co następuje ;

§ 1

1 Niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub ośrodkach, uczniom realizującym obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach lub ośrodkach, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami Gmina Stary Sącz zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu ucznia lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

§ 2

1. Zwrot kosztów, o których mowa w § 1 przysługuje :

1) niepełnosprawnemu uczniowi – za przejazd do szkoły lub ośrodka i z powrotem, w części nie objętej ulgą, wynikającą z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( tj. Dz .U z 2002 r Nr 175 poz.1440 ze zm.) w wysokości biletu jednorazowego ,

2) rodzicowi ( opiekunowi ) niepełnosprawnego ucznia:

a) za przejazd do szkoły, ośrodka i z powrotem, podczas którego sprawuje opiekę nad

uczniem niepełnosprawnym w wysokości biletu jednorazowego w części nie objętej ulgą,

b) za przejazdy opiekuna dziecka do szkoły, ośrodka – w celu przywiezienia ucznia oraz za

przejazd z powrotem – po odwiezieniu ucznia w wysokości odpowiadającej cenie biletu

jednorazowego w części nie objętej ulgą.

3) Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia prywatnym samochodem rodzica

(opiekuna) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka – wg ustalonej stawki za jeden przejazd

określonej w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Stary Sącz

i rodzicami , opiekunami prawnymi ucznia.

4) Stawkę zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego za przejazd prywatnym

samochodem rodzica ( opiekuna) na trasie miejsce zamieszkania ucznia a szkołą ustala

się w następujący sposób :

  1. ustala się odległość pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia niepełnosprawnego a

szkołą (ośrodkiem) w km,

b) ustala się cenę biletu ulgowego wg cennika PPKS za określoną liczbę km,

§ 3

Podanie o przyznanie zwrotu kosztów składa rodzic ( opiekun ) załączając:

a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz o potrzebie kształcenia specjalnego

b) skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce ( dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych)


§ 4

Zwrot kosztów następuje w okresach miesięcznych z dołu na podstawie przedłożonego przez rodzica ( opiekuna ) rachunku wraz z załącznikami :

  1. zaświadczenie ze szkoły, ośrodka potwierdzające liczbę dni obecności ucznia niepełnosprawnego w danym miesiącu,

  2. oświadczenia o cenie jednorazowego biletu w części nie objętej ulgą na trasie od miejsca zamieszkania ucznia do szkoły, ośrodka – dotyczy sytuacji określonej w § 2 pkt 1, ust. 1.

§ 5

Zwrot kosztów w sytuacji określonej w § 2 pkt. 1 ust 1 i 2 stanowi iloczyn liczby dni obecności ucznia w szkole, 2 –ch przejazdów ucznia, 4- ch przejazdów rodzica ( opiekuna) oraz ceny biletu jednorazowego w części nie objętej ulgą na trasie od miejsca zamieszkania ucznia do szkoły ( ośrodka) .


§ 6

Zwrot kosztów w sytuacji określonej w § 2 pkt 3 stanowi iloczyn liczby dni obecności ucznia w szkole, 6-ciu przejazdów oraz stawki zwrotu kosztów za jeden przejazd wynikający z umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Stary Sącz a rodzicem (opiekunem)

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Obsługi Finansowo-Administracyjnemu Szkół w Starym Sączu.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r

Wniosek_o_zwrot_kosztow_za_dowoz_dzieci_niepelnosprawnych_do_szkol_i_przedszkoli.odt (11.38 Kb)