Zarządzenie Nr 11/08

rok 2008

 
data publikacji:  24-01-2008 | 13:59
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ z dnia 22.01.2008r.

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) zarządza się co następuje:

§ 1

Postanawia się wydzierżawić Panu Ryszardowi Gruca zam. (...) nieruchomość położoną w Starym Sączu, oznaczoną numerem działki 34/13, o powierzchni 0.3326 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi Lwh nr 1242 na okres do dnia 31.12.2009r.

§ 2

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) rocznie, wolny od podatku VAT.

§ 3

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej między stronami.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do stanu prawnego od dnia 1.01.2008r.