Zarządzenia Nr 276/07

rok 2007

 
data publikacji:  21-01-2008 | 10:28
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41
 

Zarządzenia Nr 276/07

Burmistrza Miasta i Gminy Starym Sączu

z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie : powołania Komisji ds. przekazania budynek wraz z wyposażeniem , zlokalizowanego na dz. ew. nr 3443 w Cyganowicach.

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 oraz art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :

&.1.

Powołuję Komisję ds. przekazania budynku wraz z wyposażeniem , zlokalizowanego na dz. ew. nr 3443 w Cyganowicach w składzie :

1. inż. Bonifacy Wolak - Przewodniczący

2. Janina Nalepa - Członek

3. Maria Dominik - Członek

4. Joanna Szewczyk - Członek

&.2.

Zadaniem Komisji będzie dokonanie przekazania budynku wraz z wyposażeniem , położonego w Cyganowicach na dz. ew. nr 3443 oraz sporządzenie protokołów zdawczo – odbiorczych które stanowić będą integralną część umów użyczenia.

&.3.

Przekazanie budynku wraz z wyposażeniem nastąpi w dniu 18 grudnia 2007 r.

&.4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji .

&.5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .