Zarządzenie Nr 7/08

rok 2008

 
data publikacji:  17-01-2008 | 14:33
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41
 

Zarządzenie nr 7/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 16 stycznia 2008 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1665 z póź.zm.)


zarządzam co następuje:


§ 1.


W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w roku 2008 - powołuję Komisję Przetargową w składzie:


  1. Marek ŻMUDA – Przewodniczący

  2. Grażyna KOPEĆ – Członek

  3. Alfreda WASTAG – Sekretarz


§ 2.


Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę w dniu 4 lutego 2008 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.