Zarządzenie Nr 290/07

rok 2007

 
data publikacji:  16-01-2008 | 12:48
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41
 

Zarządzenie Nr 290/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej


Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694) oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153 poz. 1752) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Weryfikacyjną w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz w składzie:

  1. Maria Długosz – przewodnicząca komisji

  2. Bonifacy Wolak – z-ca przewodniczącego komisji

  3. Elżbieta Migacz – członek komisji

  4. Bogumiła Klimczak – członek komisji


do przeprowadzenia weryfikacji kont na dzień 31 grudnia 2007 roku

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.