Zarządzenie Nr 283/07

rok 2007

 
data publikacji:  16-01-2008 | 09:46
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41
 

ZARZĄDZENIE NR 283/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

STARY SĄCZ Z DNIA 31.12.2007r

w sprawie zawarcia umów dzierżawy na sprzęt medyczny, wyposażenie, karetkę – z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu, Barcicach

oraz Gołkowicach Górnych

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. tekst jednolity z póź. zm./, art. 53a, ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz  408 z 1991roku z pózn. Zmianami) Burmistrz Miasta Stary Sącz zarządza co następuje:

§ 1

Postanawia zawrzeć umowy dzierżaw z następującymi podmiotami:

  1. Starosądeckim Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Eskulap” Sp.zoo w Starym Sączu - na sprzęt medyczny, karetkę oraz wyposażenie znajdujące się w najmowanych pomieszczeniach.

  2. NZOZ Laboratorium Analitycznym w Starym Sączu - na sprzęt medyczny i wyposażenie znajdujące się w najmowanych pomieszczeniach.

  3. Indywidualną Praktyką Stomatologiczną w Starym Sączu - na sprzęt medyczny i wyposażenie znajdujący się w najmowanych pomieszczeniach.

  4. Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Starosądeckie Centrum Medyczne” Sp. jawna - na sprzęt medyczny i wyposażenie znajdujące się w najmowanych pomieszczeniach

  5. Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDICINA” w Gołkowicach Górnych - na sprzęt medyczny i wyposażenie znajdujące się w najmowanych pomieszczeniach.

  6. Indywidualną Praktyką Pielęgniarską w Barcicach - na sprzęt medyczny i wyposażenie znajdujące się w najmowanych pomieszczeniach.

  7. NZOS „VITA-DENT” Arleta Gieracka Mróz – stomatolog w Gołkowicach Górnych na sprzęt medyczny i wyposażenie znajdujące się w najmowanych pomieszczeniach.

§ 2

Umowy winny zostać zawarte na czas od dnia 02.01.2008 roku do dnia 31.12.2009 roku, pod warunkiem złożenia oświadczenia o podpisaniu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia przez powyższe podmioty.

Wysokość odpłatności z tytułu dzierżawy gminnych składników majątku będzie uzależniona od wartości początkowej oddanego w dzierżawę majątku i tak dla majątku o wartości początkowej :

  • do 10.000 zł wysokość dzierżawy wynosić będzie 5 zł netto ( +VAT) miesięcznie

  • od 10.001 zł do 25.000zł wysokość dzierżawy wynosić będzie 10 zł netto (+VAT) miesięcznie

  • powyżej 25.000 zł wysokość dzierżawy wynosić będzie 20 zł netto (+VAT) miesięcznie

§ 3

Szczegółowe warunki zostaną określone w umowach dzierżawy.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Budżetowo-Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .