Zarządzenie Nr 6/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2008 | 11:15
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41
 

ZARZĄDZENIE NR 6/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:

§ 1.

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

WYMIANĘ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GABONIU”.

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Bonifacy WOLAK - Przewodniczący

2. Marek ŻMUDA - Członek

3. Elżbieta PUCH - Sekretarz

§ 2.

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 05 lutego 2008 r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.