Zarządzenie Nr 288/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-01-2008 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41
 

ZARZĄDZENIE Nr 288

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ z dnia 31.12.2007r.

W sprawie wysokości czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam wysokość czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Stary Sącz, położonej w Stary Sączu, oznaczonej numerami działek 4254/4 i 3563/1, przeznaczonej na cele rolne, na kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych) rocznie, wolny od podatku VAT.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.