Zarządzenie Nr 5/08

rok 2008

 
data publikacji:  17-01-2008 | 12:24
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE Nr 5/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 09 stycznia 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

 

                   Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) 

z a r z ą d z a m    co  następuje :

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego dla zadania :

„ŚWIETLICA   WIEJSKA  W   BARCICACH”

 

powołuję Komisję Odbiorową w następującym składzie :

 

ze strony Inwestora :

 

1. Bonifacy  WOLAK        -  Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji

2. Marek  ŻMUDA           -  Referat Przygotowania Inwestycji

3. Elżbieta  PUCH           -  Referat Przygotowania Inwestycji

4. Grażyna LEŚNIAK       -  Referat Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa

5. Ryszard  NIEJADLIK   -  Referat Spraw Obywatelskich

6. Bogusław  KACZOR    -  Prezes OSP w Barcicach

 

ze strony  Wykonawcy :

 

1. Mariusz  KANTOR  -  Właściciel Zakładu Budowlanego „KAN – BUD”

2. Adam  NOWACKI    - Kierownik budowy

3. Janusz  KLAG        -  Inspektor nadzoru robót budowlanych

4. Jan  BODZIONY     -  Inspektor  nadzoru robót sanitarnych

5. Leszek  KŁYS          - Inspektor nadzoru robót elektrycznych

 

 

§ 2.

 

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia  odbioru końcowego w dniu 16 stycznia 2008 r.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.