Zarządzenie Nr 260/07

rok 2007

 
data publikacji:  11-01-2008 | 08:06
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR 260/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

Z DNIA 06.12.2007r

 

w sprawie powołania zespołów spisowych

 

Na podstawie art.33 ust.3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.(tekst jednolity Dz.U. Nr. 142 z 2001r. poz. 1591, z pÓź. zmianami) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r Itekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 76, poz 694 z póż. zmianami 1 oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

 

§1

 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy w składzie:

1.                    Małgorzata Plata

2.                    Franciszek Tudaj

 

§2

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych (wyposażenia) zdeponowanowanego w budynku Gimnazjum im. J.Słowackiego w Starym Sączu - a zakupionego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu na ul. Cyganowice 95.

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona na okoliczność rozpoczęcia działalności oraz wzięcia w użyczenie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "GNIAZDO" .

Stroną przekazującą mienie jest:

Stroną przejmującą mienie jest:

Pan mgr inż. Stanisław Majca Dyrektor Gimnazjum im. J.Słowackiego w Starym Sączu - materialnie odpowiedzialny za zdeponowany majątek

Pani Zofia Wcisło - Prezes Stowarzyszenia "GNIAZDO" oraz Pan Wojciech Lasek - Vice Prezes Stowarzyszenia

 

§3

 

Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 21.12.2007r i zobowiązuje Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§4

 

Przeprowadzona inwentaryzacja będzie podstawą zawarcia umowy użyczenia na przekazany Stowarzyszeniu majątek. Umowa zostanie zawarta na okres odAtl2.01"do 31.12.2008 roku z możliwością przedłużenia na dalszy okres. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie użyczenia.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.