Zarządzenie Nr 258/07

rok 2007

 
data publikacji:  10-01-2008 | 14:07
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Z a r z ą d z e n i e Nr 258/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 05 grudnia 2007 r.

 

 

w sprawie wydzierżawienia stoisk handlowych na "Rynku Maślanym" w Starym Sączu.

 

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 1 Dz,U z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.l i art.3 7 ust.l i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami

( tj.z 2004 r DZ.U.Nr 261 poz.2603) zarządzam co następuje;

 

§ 1.

 

Postanawiam oddać w dzierżawę stoiska handlowe od nr 1 - 6 i znajdującą się pod nimi nieruchomość o powierzchni 7,5 m2 każde na "Rynku Maślanym" w Starym Sączu na działalność handlową - prowadzenie sprzedaży produktów pochodzenia rolniczego, ogrodniczego i leśnego, wyrobów rękodzieła artystycznego, artykułów szkolnych, zniczy, ozdób choinkowych i wielkanocnych na okres od 01.04.2008 do 31.12.2009 r.

 

§ 2.

 

Oddanie w dzierżawę nastąpi w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego - ustnego.

Cena wywoławcza za jedno stoisko handlowe i znajdująca się pod nim część nieruchomości gruntowej ustala się na kwotę 100 zł miesięcznie. Postąpienie wynosi kwotę 10 zł.

Do czynszu miesięcznego doliczony zostanie podatek Vat w wysokości 22 %.

 

§ 3.

 

Szczegółowe zasady dzierżawy nieruchomości i stoiska handlowego - zostaną określone w odrębnej umowie.

 

§ 4.

 

Traci moc Zarządzenie nr 73/07 Burmistrza MG Stary Sącz z dnia 27.03.2007 r.

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.