Zarządzenie Nr 278/07

rok 2007

 
data publikacji:  09-01-2008 | 12:46
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                              ZARZĄDZENIE Nr  278/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz 

z dnia   19 grudnia 2007 r.

 

w sprawie : Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).   

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Stary Sącz , powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „zespołem” jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań w zakresie zarządzania kryzysowego.

 

§ 2

Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:

 

1)       Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

2)       Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi Miasta i Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego;

3)       Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;

4)       Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego;

 

§ 3

1. W skład  Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą:

 

1)       Burmistrz Miasta i Gminy  - przewodniczący zespołu

2)       Sekretarz Miasta i Gminy   - z-ca przewodniczącego zespołu.

 

2. W posiedzeniach zespołu  na prawach członka biorą udział wyznaczeni przez

    Przewodniczącego, w zależności od potrzeb n/w przedstawiciele służb, inspekcji, straży,

    jednostek organizacyjnych urzędu miasta oraz społecznych organizacji

    ratowniczych:  

1)       Inspektor ds. obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego

2)       Komendant Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Starym Sączu

3)       Specjalista ds. informatyki Urzędu Miasta i Gminy

4)       Skarbnik Miasta i Gminy Stary Sącz

5)       Kierownicy referatów Urzędu Miasta i Gminy

6)       Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu

7)       Dyrektor ZOFAS

8)       Przedstawiciel Komisariatu Policji w Starym Sączu

9)       Przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

10)       Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu

11)       Prezesi jednostek OSP z terenu miasta i gminy.

 

3. W skład Zespołu mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Burmistrza Miasta i Gminy.

 

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje jego przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1)       kierowanie Zespołem

2)       zatwierdzanie rocznego planu pracy i zmian w Regulaminie Pracy Zespołu

3)       określanie przedmiotu i terminów posiedzeń

4)       zawiadamianie o terminach posiedzeń

5)       przewodniczenie posiedzeniom

6)       zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu

7)       inicjowanie i organizowanie prac Zespołu.

 

§ 5

1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje w trybie posiedzeń.

2. Posiedzenie planowe Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, nie rzadziej niż raz na

    pół roku.

3. Miejscem posiedzeń jest Sala Narad Urzędu Miasta i Gminy  lub inne miejsce określone przez  Przewodniczącego Zespołu.

4. Z posiedzeń planowych sporządza się protokół, który zatwierdza Przewodniczący Zespołu.

5. Posiedzenia doraźne Zespołu zwoływane są w trybie, miejscu, czasie i składzie   

    określonym     każdorazowo przez Przewodniczącego Zespołu.

6. Obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia inspektor ds. obrony cywilnej,

    obronnych i zarządzania kryzysowego  a w sytuacjach zagrożenia Referat Organizacyjny.

7. Alarmowanie i powiadamianie członków Zespołu na polecenie Przewodniczącego

    lub jego zastępcy odbywa się zgodnie z planem alarmowania znajdującym się w planie  

    reagowania kryzysowego.

8. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może nakazać zmianę miejsca

     i trybu pracy Zespołu.

9. Dokumentami działań i prac Zespołu są:

1)       roczny plan pracy,

2)       plan reagowania kryzysowego,

3)       plany ćwiczeń,

4)       protokoły z posiedzeń Zespołu.

5)       raporty bieżące i okresowe,

6)       inne, określone przez Przewodniczącego Zespołu.

 

§ 6

1.        Przewodniczący Zespołu decyduje o przekazywanych do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.

2.        Prawo udzielania informacji na konferencjach prasowych przysługuje wyłącznie Przewodniczącemu Zespołu lub upoważnionej przez niego osobie.

3.        Decyzję o zapraszaniu na posiedzenie Zespołu przedstawicieli środków masowego przekazu podejmuje Przewodniczący Zespołu.

4.        Obsługę prasową Zespołu organizuje Sekretarz Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 127/2006Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz  z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania