Zarządzenie Nr 277/07

rok 2007

 
data publikacji:  08-01-2008 | 11:03
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

 Z a r  z ą d z e n i e   nr  277 /07

 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz  z dnia  19 grudnia   2007 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Dokumentacji Technicznej.

 

 

                Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku / Dz.U. z 2006 roku nr 164 poz. 1163   zarządzam co następuje:

 

§  1.

 

W związku z koniecznością dokonania odbioru końcowego:

dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. ,, opracowanie dokumentacji technicznej, włącznie z dokumentacją geologiczno-inżynierską  oraz usunięcie  szkód spowodowanych przez czynne osuwisko w miejscowości Myślec-Zagórze, ożywione w roku 2006”

powołuję Komisję Odbioru  Dokumentacji Technicznej,    w następującym składzie osobowym :    

 

1.        Bonifacy Wolak                                                                          - Przewodniczący Komisji

2.        Marek Żmuda                                                                              - Członek 

3.        Elżbieta Puch                                                                               - Członkini  

4.        Elzbieta  Migacz                                                                          - Członkini  

 

 

§  2.

               

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Odbioru Dokumentacji  Technicznej  określone są w regulaminie pracy Urzędu Miasta i Gminy.

 

§  3.

 

Zobowiązuje Komisję Odbioru  do przeprowadzenia w dniu  20  grudnia   2007 roku czynności związanych z odbiorem  dokumentacji technicznej stabilizacji osuwiska.  

 

§  4.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu   Komisji Odbioru Dokumentacji Technicznej

 

§  5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.