Zarządzenie Nr 228 /07

rok 2007

 
data publikacji:  08-01-2008 | 11:00
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

 Z a r z ą d z e n i e   nr  228 /07

 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz  z dnia  02 listopada  2007 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót.

 

 

                Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku / Dz.U. z 2006 roku nr 164 poz. 1163   zarządzam co następuje:

 

§  1.

 

            W związku z koniecznością dokonania odbioru końcowego wykonanych robót budowlano-wykonawczych zadania inwestycyjnego  pn.

Stabilizacja osuwisk wraz z usunięciem szkód w gminie Stary Sącz - miejscowości : Popowice,  Przysietnica  i  Barcice,  KDO  1,2,3,4,5,6 i 8  / ID 12/10/163/1 , obiekty I,II,III,IV,V,VI,VII,

powołuję Komisję Odbioru    Robót   w następującym składzie osobowym :        

 

1.        Bonifacy Wolak                                                                          - Przewodniczący Komisji

2.        Marek Żmuda                                                                              - Członek 

3.        Paweł Dybiec                                                                              - Członek

4.        Elżbieta Migacz                                                                           - Członkini  

5.        Jan Migacz                                                                                  - Członek

 

 

§  2.

               

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Urzędu Miasta i Gminy.

 

§  3.

 

Zobowiązuje Komisję Odbioru  do przeprowadzenia w dniu  06  listopada    2007 roku czynności, związanych z odbiorem robót budowlano-montażowych stabilizacji osuwisk i przekazaniu do eksploatacji wykonanych obiektów w Popowicach i Barcicach, Referatowi Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,  Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu a w Przysietnicy OSP.

 

§  4.

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia zlecam Przewodniczącemu   Komisji Odbioru Robót. 

 

§  5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.