Zarządzenie Nr 238/07

rok 2007

 
data publikacji:  08-01-2008 | 10:55
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                              ZARZĄDZENIE Nr 238/07

                                   Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                              z dnia 21 listopada 2007 r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania obiektu mostowego.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz zarządza co następuje ;

 

                                                                          § 1.

 

Przekazuje nieeodpłatnie na majątek Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu obiekt mostowy na potoku Żeleźnikowskim w Myślcu o wartości księgowej – 839,20 zł.

Szczególowy opis obiektu – zawarty jest w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Przekazanie nastąpi na podstawie stosownego protokołu przekazania – przyjęcia środka trwałego /PT/.

 

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.